ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 1821 ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΔΙΤΟΜΟ)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-205-525-0
Επικαιρότητα, ΕΛΛΑΔΑ, 3/2018
Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γερμανική
€ 53.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 1022 σελ.
τ. 1
Σύντομη περιγραφή
Το μέλλον θα δείξη αν αξίζη τον κόπον να γράψη τις την ιστορίαν της Ελληνικής επαναστάσεως. Διηγήσεις φόνων και μαχών, ανδρείας και αδυναμίας, αθλιότητος και απάτης, καταχρήσεων και επεμβάσεων, είναι γυμνάσματα σχολαία.
Περιγραφή

Το μέλλον θα δείξη αν αξίζη τον κόπον να γράψη τις την ιστορίαν της Ελληνικής επαναστάσεως. Διηγήσεις φόνων και μαχών, ανδρείας και αδυναμίας, αθλιότητος και απάτης, καταχρήσεων και επεμβάσεων, είναι γυμνάσματα σχολαία. Εάν ο πόλεμος ούτος εμφαίνη μόνον μετάβασιν από μιας βαρβάρου καταστάσεως εις άλλην, τότε ας εξακολουθώμεν να εξιστορώμεν προς τους μαθητάς τας πλάνας, αίτινες είναι το κυκλοφορούν νόμισμα εις τας αγοράς της σημερινής ιστορίας. Αλλ` εάν την ωραίαν ταύτην χώραν μέλλη να κατοικήση πάλιν γένος εξημερωμένον, όπερ παρήγαγέ ποτε τόσον πλούσια άνθη και καρπούς, τότε είθε να είδη εις τας δέλτους, ας καταλείπομεν αυτώ προσπαθήσαντες να ιστορήσωμεν περιληπτικώς και αληθώς την αιματηράν αναγέννησίν του, την απόδειξιν του σεβασμού, ον εκ των προτέρων είχαμεν προς αυτό και να μας αγαπά χάριν της ελπίδος ην τρέφομεν περί αυτού.
Σκοπός του έργου τούτου είναι να καταδείξη την ενέργειαν των δυνάμεων, αίτινες επέφεραν την απελευθέρωσιν της Ελλάδος, να παραστήση την αληθή σχέσιν αυτών προς αλλήλας, και μάλιστα να καταδείξη τα έργα και τα παίγνια της μέχρι τούδε ήττον γνωστής διπλωματικής ενεργείας, ήτις συνετέλεσε σπουδαίως και μάλιστ` αποτελεσματικώς προς τούτο. Βραχεία τις εισαγωγή θα ορίση την κατάστασιν του ζητήματος.