Το δίκαιο των ΑΕΙ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-786-7
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 5/2014
Ελληνική, Νέα
€ 40.00 (περ. ΦΠΑ 24%)
eBook, PDF
560 σελ.
Περιγραφή

`Το Δίκαιο των ΑΕΙ` αποτελεί μια πλήρη και συστηματική παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία των δημόσιων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Το νομοθετικό καθεστώς, παρά την σχετικώς πρόσφατη ψήφιση νόμου για τα ΑΕΙ, ο οποίος καταργούσε το μείζον μέρος της ισχύουσας νομοθεσίας, παραμένει πολύπλοκο και διεσπαρμένο και η συστηματοποίησή του είναι αναγκαία για την εποπτεία του.
Η συλλογή της σχετικής νομοθεσίας (βασικός νόμος, παραλλήλως εφαρμοζόμενη και κατ` εξουσιοδότηση εκδοθείσα νομοθεσία) και η ταξινόμησή της με τρόπο συστηματικό παρέχει την δυνατότητα γρήγορου και ασφαλούς εντοπισμού των εφαρμοστέων ανά περίπτωση διατάξεων. Παράλληλα, με τις εισαγωγικές παρατηρήσεις, επισημαίνονται βασικά ερμηνευτικά ζητήματα του νέου νομοθετικού πλαισίου.
Σκοπός του έργου είναι να αποτελέσει βοήθημα τόσο για τους νομικούς, όσο και για κάθε φορέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, που καλείται να εφαρμόσει την σχετική νομοθεσία στην πράξη.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν 4009/2011
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
- ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ Ν 4009/2011 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
- Αρμοδιότητες και λειτουργία οργάνων του τμήματος
- Μεταπτυχιακές σπουδές
-Ι νστιτούτα δια βίου εκπαίδευσης
- Ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο
- Διεθνές πανεπιστήμιο της Ελλάδος
- Ανώτατη σχολή παιδαγωγικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης
- Πειθαρχικό δίκαιο καθηγητών και φοιτητών
- Μισθολόγιο καθηγητών Α.Ε.Ι.
- Ζητήματα προσωπικού Α.Ε.Ι.
- Αξιολόγηση - σύστημα πιστωτικών μονάδων
- Λοιπά ζητήματα των Α.Ε.Ι.
ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
- Προεδρικά διατάγματα για τη συγκρότηση σχολών ('Σχέδιο Αθηνά')
- Υπουργικές αποφάσεις
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
Σχετιζόμενα προϊόντα