Υπηρεσίες Πληρωμών
Οι ιδιωτικού δικαίου πτυχές του Ν 3862/2010
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-528-3
Ελληνική, Νέα
€ 42.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
344 σελ.