Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή - Βασική εμπορική νομοθεσία ΙΙΙ
Επιμέλεια: Έφη Τζίβα. Μάρτιος 2017. [Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία - τ. 21]
Επιμέλεια: Τζίβα, Έφη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-629-1
Ελληνική, Νέα
€ 6.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
16 x 12 εκ, 403 σελ.
τ. 21
Σύντομη περιγραφή
Το δίκαιο ανταγωνισμού και το δίκαιο προστασίας καταναλωτή όπως ισχύει σήμερα
Περιγραφή

Συνεχίζοντας την προσπάθεια που αναλάβαμε να παρουσιάζουμε όσο το δυνατόν ολοκληρωμένα και επίκαιρα τη νομοθεσία που διέπει τον ανταγωνισμό (αθέμιτο και ελεύθερο), όπως και το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή επιχειρούμε, με την παρούσα έκδοση, να ανταποκριθούμε στο στόχο αυτό. Πρόκειται για ένα εγχείρημα δύσκολο, καθώς η νομοθεσία στο δίκαιο αυτό –κυρίως στον τομέα προστασίας του καταναλωτή– βρίσκεται σε μία συνεχή τροποποίηση και συμπλήρωση, ενώ παράλληλα υφίστανται σημαντικά νομοθετήματα ενωσιακού χαρακτήρα, όπως η Οδηγία 2014/104/ΕΕ, σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης του εθνικού δικαίου για παραβάσεις του δικαίου ανταγωνισμού, για την οποία αναμένεται στο πολύ κοντινό μέλλον μεταφορά της στο δίκαιό μας, δεδομένου ότι παρήλθε ήδη ο χρόνος προσαρμογής στις διατάξεις της· (26.12.2016). Επειδή, όμως, πρόκειται για ένα σημαντικό νομοθετικό κείμενο, το οποίο διευρύνει και αναπροσαρμόζει το ζήτημα της ένδικης προστασίας στις περιπτώσεις παράβασης διατάξεων του ανταγωνισμού, κρίναμε απαραίτητο να συμπεριλά­βου­με τις διατάξεις της στο οικείο αντικείμενο, εκείνο του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Παράλληλα και με δεδομένες τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες και τις προσπάθειες επίλυσης των προβλημάτων, που ταλανίζουν την κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, το δίκαιο προστασίας καταναλωτή εντοπίζεται σε διάφορα νομοθετήματα, τα οποία δεν ανήκουν άμεσα στο αντικείμενο αυτό, ωστόσο το επηρεάζουν και το καθορίζουν άμεσα, όπως είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών του ν. 4224/2013 (όπως ισχύει σήμερα αναθεωρημένος κατά τη συνεδρίαση 195 της Ε.Π.Α.Θ. της ΤτΕ της 29.7.2016), οι πολλές και αλλεπάλληλες ρυθμίσεις των αποκαλουμένων κόκκινων δανείων, οι ρυθμίσεις για την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών σε εθνικό και ενδοενωσιακό επίπεδο, όπως έχουν εισαχθεί με την ΥΑ 70330/2015, η οποία μετέφερε στην ελληνική νομοθεσία τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ και έλαβε συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

Πολύ πρόσφατα εκδόθηκε και το π.δ. 10/2017 ο  επονομαζόμενος Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας, τον οποίον επίσης συμπεριλαμβάνουμε στην παρούσα έκδοση.

Ενόψει της διαμορφωθείσας αυτής κατάστασης και με δεδομένη την εν γένει νομοθετική και κοινωνικοοικονομική ρευστότητα εκφράζουμε την επιφύλαξη ότι σύντομα μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε μία νέα τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

Για το λόγο αυτό ζητούμε την κατανόηση του αναγνώστη και ανανεώνουμε την υπόσχεσή μας για τη γρήγορη και έγκαιρη επικαιροποίηση των ρυθμίσεων των δικαίων του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ......................................................................................... V

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ – ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ....................................... ΙΧ

Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013................................... 1

Α. ΔΙΚΑΙΟ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ........................................... 37

Β. ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ......................................... 51

Γ. ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ................................... 175

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ............................................................... 389

Σχετιζόμενα προϊόντα