Δίκαιο Προσωπικών Εταιριών - Ε' έκδοση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-513-3
5η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 48.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
24 x 17 εκ, 559 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Οι σύγχρονες εξελίξεις, τόσο σε νομολογιακό όσο και σε νομοθετικό επίπεδο, κατέστησαν αναγκαία και απαραίτητη την Έ έκδοση του Δικαίου των προσωπικών εταιριών, η οποία είναι ανανεωμένη, συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη
Περιγραφή

Οι προσωπικές εταιρίες, φορείς άσκησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αποτελούν, όπως συνήθως λέγεται, τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και συνεπώς έχουν ανάγκη λειτουργικού και αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου.

Ο ν. 4072/2012 (άρθρα 249 – 293), ο οποίος επιχείρησε να αναμορφώσει στο σύνολό του το δίκαιο των προσωπικών εταιριών, που μέχρι τότε ρυθμιζόταν από τις απαρχαιωμένες και ελλιπείς διατάξεις των άρθρων 18 – 28, 38 – 50 και 64 του Εμπορικού Νόμου και συμπληρωματικά από εκείνες των άρθρων 741 – 784 ΑΚ, επέφερε σημαντικές αλλαγές σε αυτό. Επιχείρησε δε να δώσει λύση σε πλήθος προβλημάτων, όπως στη νομική μεταχείριση των άτυπων και αδημοσίευτων εταιριών, στη μονοπρόσωπη εταιρία, στην αναγκαιότητα της εκκαθάρισης, στα όρια της εξουσίας των διαχειριστών, κάτι που έως ένα σημείο κατάφερε. Επιπλέον, έθεσε νέες βάσεις για την ετερόρρυθμη και την αφανή εταιρία, και για πρώτη φορά ρύθμισε την κοινοπραξία. Παράλληλα, ξεκαθάρισε το νομοθετικό καθεστώς που διέπει την αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα, υπάγοντάς την στην αναλογική εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν την ομόρρυθμη εταιρία.

Όπως ήταν, επομένως, αναμενόμενο, ο ν. 4072/2012 από την ψήφισή του και έκτοτε απασχόλησε έντονα την ελληνική νομολογία, η οποία επιχείρησε να ερμηνεύσει τις νέες διατάξεις του.

Επιπλέον, ο νέος ν. 4403/2016 επέφερε πρόσφατα αλλαγές στο δίκαιο των προσωπικών εταιριών αναφορικά με την δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων των ομορρύθμων εταιριών της περ. ΄β παρ. 2 του άρθρου 1 Ν. 4308/2014, καθώς και με την μονοπρόσωπη ομόρρυθμη εταιρία.

Συνεπώς, οι παραπάνω σύγχρονες εξελίξεις, τόσο σε νομολογιακό όσο και σε νομοθετικό επίπεδο, κατέστησαν αναγκαία και απαραίτητη την Έ έκδοση του Δικαίου των προσωπικών εταιριών, η οποία είναι ανανεωμένη, συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη, κατά τα ανωτέρω.

Και σε αυτή την έκδοση ακολουθείται η ίδια κεφαλαιακή δομή, με αναλυτική ερμηνεία του δικαίου της ομόρρυθμης, της απλής ετερόρρυθμης, της αφανούς εταιρίας, και σύντομη αναφορά στην κοινοπραξία, με πλούσιες παραπομπές σε αρθρογραφία και νομολογία.

Τέλος, παρατίθενται τα σχετικά νομοθετήματα που διέπουν τις ως άνω εταιρικές μορφές και εφαρμόζονται σε αυτές, καθώς και εύχρηστο κατ’ άρθρο ευρετήριο και αλφαβητικό ευρετήριο λημμάτων.

Σχετιζόμενα προϊόντα