Οι φορτοεκφορτωτικές δραστηριότητες και οι εργασιακές σχέσεις των φορτοεκφορτωτών σε λιμένα και ξηρά σύμφωνα με το Εθνικό και Εευρωπαϊκό Δίκαιο
Η άρση των περιορισμών στις φορτοεφορτωτικές δραστηριότητες και εργασίες σε λιμένα και ξηρά
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6619-79-3
Ελληνική, Νέα
€ 21.20 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 256 σελ.
Περιγραφή

To παρόν βιβλίο εξετάζει και αναλύει σε βάθος τις αλλαγές που έχουν επέλθει στη φορτοεκφορτωτική δραστηριότητα και τις εργασιακές σχέσεις των φορτοεκφορτωτών, στους λιμένες και στη ξηρά, υπό το πρίσμα του Εθνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου. Οι αλλαγές είναι σημαντικές, καθώς η φορτοεκφορτωτική δραστηριότητα, αλλά και οι εργασιακές και ασφαλιστικές σχέσεις επανακαθορίζονται, μετά από τις νομοθετικές παρεμβάσεις που επιχειρήθηκαν στο πλαίσιο της άρσης των εμποδίων, για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας και του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Οι νομοθετικές παρεμβάσεις επιχειρήθηκαν στη βάση της εφαρμογής των αρχών της επαγγελματικής ελευθερίας, όπως ορίζονται από το Ν. 3919/2011, αλλά και στο πλαίσιο της προστασίας του ανταγωνισμού, με βάση τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η φύση της φορτοεκφορτωτικής δραστηριότητας και της φορτοεκφορτωτικής εργασίας έχει μετεξελιχθεί ραγδαία, καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμισή τους. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη δραστηριότητα της φορτοεκφόρτωσης στις κεντρικές αγορές και ιδίως στα λιμάνια συνδέεται άρρηκτα με το διεθνές διαμετακομιστικό εμπόριο, όπου η χώρα μας αναδεικνύεται με την αναβάθμιση των λιμένων Πειραιά και Θεσσαλονίκης σε διεθνή κόμβο.
Σκοπός του βιβλίου, μέσα από την ενδελεχή ανάλυση, είναι να παρέχει την κατάλληλη πληροφορία στους  εμπλεκόμενους, ώστε να αναβαθμιστεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα, αλλά και να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις δημόσιας πολιτικής, που να διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της συγκεκριμένης αγοράς εργασίας, με τη διασφάλιση ποιοτικών εργασιακών σχέσεων.