Η κατασκευαστική διαιτησία
Πρόλογος: Παναγιώτης Πικραμένος, Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ., Πρώην υπηρεσιακός Πρωθυπουργός
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-518-8
Ελληνική, Νέα
€ 50.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
24 x 17 εκ, 530 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Η παρούσα έκδοση αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη απόπειρα οριοθέτησης και συστηματικής επεξεργασίας της έννοιας της κατασκευαστικής διαιτησίας στην ελληνική βιβλιογραφία.
Περιγραφή

Η παρούσα έκδοση αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη απόπειρα οριοθέτησης και συστηματικής επεξεργασίας της έννοιας της κατασκευαστικής διαιτησίας στην ελληνική βιβλιογραφία. Με αναφορές στη διεθνή πραγματικότητα αλλά με επίκεντρο την ελληνική πρακτική, το ζήτημα της επίλυσης διαφορών κατασκευαστικού αντικειμένου με διαιτησία προσεγγίζεται από την οπτική των βασικότερων συστημάτων κανόνων διαιτησίας με παράθεση πλούσιου πρωτογενούς υλικού υπό την μορφή αδημοσίευτων, ως επί το πλείστον, διαιτητικών αποφάσεων.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου προσδιορίζεται η έννοια της κατασκευαστικής διαιτησίας τόσο σε σχέση με την ευρύτερη κατηγορία της εμπορικής διαιτησίας, όσο και σε σχέση με συγγενείς έννοιες, όπως η τεχνική πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ αλλά και οι εν γένει εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών. Με αναφορές στους προβληματισμούς που έχουν κατά καιρούς αναπτυχθεί, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της διαιτητικής επίλυσης καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο της κατασκευαστικής διαιτησίας στα έργα που διέπονται από το δημόσιο και το ιδιωτικό δίκαιο στην Ελλάδα. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το δικονομικό πλαίσιο της κατασκευαστικής διαιτησίας με συγκριτική ανάλυση των επιμέρους δικονομικών συστημάτων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην διαιτητική επίλυση διαφορών από συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις δημοσίων έργων και παρουσιάζεται το απάνθισμα των διαιτητικών αποφάσεων που εκδόθηκαν ανά θεματική ενότητα, σε αντιπαραβολή και με τη νομολογία των τακτικών δικαστηρίων, πολιτικών και διοικητικών. Τέλος, το τρίτο μέρος αφιερώνεται στο ουσιαστικό δίκαιο της κατασκευαστικής διαιτησίας στην Ελλάδα, όπου αναλύεται το εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο στους διάφορους τύπους συμβάσεων με κατασκευαστικό αντικείμενο, και ολοκληρώνεται με θεματική αποδελτίωση της νομολογίας τακτικών και διαιτητικών δικαστηρίων.

Η έκδοση συμπληρώνεται από πίνακα αποφάσεων τόσο των τακτικών πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων, όσο και διαιτητικών δικαστηρίων που έκριναν επί κατασκευαστικών διαφορών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το έργο προλογίζει ο κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας ε.τ. και πρώην υπηρεσιακός Πρωθυπουργός.

Πρόλογος...................................................................................................................................

V

Συντομογραφίες.......................................................................................................................

XIX

Εισαγωγικό σημείωμα...................................................................................................................................

XXV

ΜΕΡΟΣ Α΄

 

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ; .....................................................................................................................................................  

1

Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών και διαιτησία....................................................................................................................................

1

Η θέση του κοινοτικού δικαίου ως προς τον εναλλακτικό τρόπο επίλυσης διαφορών..................................................................................................................................

11

Η αναθεωρημένη συμφωνία του ΠΟΕ για τις Δημόσιες Συμβάσεις (06/04/2014) .....................................................................................................................................................

14

Η ιδιαιτερότητα των κατασκευαστικών διαφωνιών.................................................................................................................................

16

Η κατασκευαστική διαιτησία....................................................................................................................................

19

Παράγοντες που διαφοροποιούν τις κατασκευαστικές διαφορές....................................................................................................................................

20

Η συντεχνιακή φύση των κατασκευαστικών διαφωνιών.................................................................................................................................

22

Η κατασκευαστική διαιτησία του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου...........................................................................................................................

23

Έλλειψη εμπιστοσύνης στους νομικούς από τον τεχνικό κόσμο.........................................................................................................................................

27

Η διεθνοποίηση των συναλλαγών..............................................................................................................................

29

Μεγάλα κρατικά έργα και έκφραση δυσπιστίας στην εθνική δικαιοσύνη.................................................................................................................................

30

Η κατασκευαστική διαιτησία στην Ευρώπη......................................................................................................................................

31

Οι πρότυπες κατασκευαστικές συμβάσεις..................................................................................................................................

35

Οι πρότυπες συμβάσεις (FIDIC κ.λπ.) και η διαιτησία ως κατεξοχήν τρόπος επίλυσης των διαφορών μεταξύ των μερών.........................................................................................................................................

36

Η επίλυση των διαφορών κατά τις πρότυπες κατασκευαστικές συμβάσεις..................................................................................................................................

39

Η εδραίωση της κατασκευαστικής διαιτησίας στις συναλλαγές – Πλεονεκτή­μα­τα και μειονεκτήματα..........................................................................................................................

44

Πλεονεκτήματα.........................................................................................................................

45

Εξειδίκευση................................................................................................................................

45

Ταχύτητα....................................................................................................................................

46

Μυστικότητα..............................................................................................................................

48

Μειονεκτήματα.........................................................................................................................

49

Κόστος........................................................................................................................................

49

Αναποτελεσματικότητα...........................................................................................................

50

Η κατασκευαστική διαιτησία στο ελληνικό δίκαιο..........................................................................................................................................

51

Τρόπος προσδιορισμού της έννοιας «κατασκευαστική διαιτησία» .....................................................................................................................................................

56

Ως προς το αντικείμενο................................................................................................................................

56

Ως προς την εξειδίκευση των διαιτητών...................................................................................................................................

58

Αναφορικά με τη φύση των διαφορών που επιλύονται με διαιτησία ως τεχνικών ή μη.....................................................................................................................................................

58

Υπαγωγή σε κατασκευαστική διαιτησία ιδιωτικών διαφορών αλλά και δια­φορών διεπόμενων από το δημόσιο δίκαιο..........................................................................................................................................

58

Διαφορές που δεν υπάγονται σε διαιτησία αν και αφορούν σε συμβάσεις κατασκευής.....................................................................................................................................................

59

Το ζήτημα των ακυρωτικής φύσεως διαφορών που αφορούν σε κατα­σκευαστικές συμβάσεις - Ιδίως η διαιτητική επίλυση διαφορών από πρά­ξεις ή παραλείψεις του Ανεξάρτητου Μηχανικού στις συμβάσεις παρα­χώ­ρησης δημοσίων έργων.........................................................................................................................................

59

Το ζήτημα των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από συμβάσεις κατασκευής έργων.........................................................................................................................................

62

Διάκριση της κατασκευαστικής διαιτησίας από συγγενείς έννοιες........................................................................................................................................

66

Φιλικός διακανονισμός...........................................................................................................................

66

Τεχνική πραγματογνωμοσύνη..............................................................................................................

67

Η τεχνική πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ...............................................................................................................................................

67

Τα κριτήρια της κατασκευαστικής διαιτησίας στην ελληνική νομοθεσία..................................................................................................................................

70

Το αντικείμενο της κατασκευαστικής διαιτησίας...................................................................................................................................

70

Οι γενικές προβλέψεις................................................................................................................................

71

Αστικός Κώδικας - Σύμβαση έργου..........................................................................................................................................

71

Η σύμβαση κατασκευής έργου..........................................................................................................................................

71

Χρόνος.......................................................................................................................................

72

Αμοιβή........................................................................................................................................

73

Τα δημόσια έργα............................................................................................................................................

77

Η σύνδεση της κατασκευαστικής διαιτησίας με την έννοια της τεχνικής διαφοράς...................................................................................................................................

78

H αμιγώς κατασκευαστική διαιτησία του ΤΕΕ ως διαιτησία τεχνικών δια­φορών........................................................................................................................................

78

Ειδικότερα επί της διαιτησίας του ΤΕΕ - Το ΠΔ 723/1979 και οι οριζόμενες στο νόμο «τεχνικές διαφορές» .....................................................................................................................................................

80

Η έννοια της τεχνικής διαφοράς σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΤΕΕ...............................................................................................................................................

85

Η αμφισβήτηση της διαιτησίας του ΤΕΕ σε σχέση με τη διαιτητική ρήτρα..........................................................................................................................................

87

Η έννοια της τεχνικής διαφοράς σε άλλες συμβάσεις κατασκευαστικού αντι­κειμένου.....................................................................................................................................

89

Η επίλυση τεχνικών διαφορών στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων που κυρώθηκαν με ειδικούς νόμους........................................................................................................................................

89

Η φύση της διαδικασίας επίλυσης τεχνικών διαφορών..................................................................................................................................

90

Οι τεχνικές διαφορές - Έννοια και φύση...........................................................................................................................................

91

Περιπτωσιολογία τεχνικών διαφορών..................................................................................................................................

92

Επιμέρους συμπέρασμα - Ανεπάρκεια της έννοιας της τεχνικής διαφοράς για την οριοθέτηση της κατασκευαστικής διαιτησίας...................................................................................................................................

94

Η κατασκευαστική διαιτησία στα έργα που διέπονται από το ιδιωτικό και το δημόσιο δίκαιο..........................................................................................................................................

94

Η κατασκευαστική διαιτησία στη νομοθεσία δημοσίων έργων.........................................................................................................................................

99

Η κατασκευαστική διαιτησία σε διαφορές από κατασκευαστική σύμβαση δημοσίων έργων.........................................................................................................................................

99

Εφαρμογή γενικών διατάξεων για τη διαιτησία που συμμετέχει το Δημόσιο.....................................................................................................................................

100

Ειδικές διατάξεις για τα δημόσια έργα............................................................................................................................................

101

Η διαιτησία στις συμβάσεις δημοσίων έργων κατά τον νέο Ν. 4412/2016.................................................................................................................................

107

Η διαιτησία στο Ν. 2052/1992 για την εκτέλεση δημοσίων έργων με σύστημα αντιπαροχής ή παροχής άλλων ανταλλαγμάτων.........................................................................................................................

109

Ειδικά για τη σύμβαση κατασκευής του μετρό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης...........................................................................................................................

111

Η πρόβλεψη διαιτητικής επίλυσης διαφορών για ΝΠΙΔ του Δημοσίου...................................................................................................................................

114

Η πρόβλεψη διαιτησίας για τα ΝΠΙΔ του δημοσίου για την εκτέλεση μεγάλων έργων στο Ν. 2229/1994.................................................................................................................................

114

Η διαιτητική ρήτρα σε συμβάσεις του Δημοσίου συγγενείς με τις συμβάσεις κατασκευής δημοσίου έργου..........................................................................................................................................

116

Η κατασκευαστική διαιτησία στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων στη χώρα μας..............................................................................................................................................

116

Τα χαρακτηριστικά της διαιτητικής επίλυσης των διαφωνιών στις συμ­βά­σεις παραχώρησης δημοσίων έργων.........................................................................................................................................

118

Η διαιτησία στις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) .....................................................................................................................................................

119

Η διαιτησία στις αναπτυξιακές συμφωνίες στην Ελλάδα........................................................................................................................................

122

Η διαιτησία στις συμβάσεις παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας..................................................................................................................................

123

Η διαιτησία στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων και υπηρεσιών κατά τον νέο Ν. 4413/2016.................................................................................................................................

124

Συμπέρασμα μέρους Α’.................................................................................................................................................

127

ΜΕΡΟΣ Β’

 

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ­ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ...............................................................................................................................

129

Η δικονομική ευελιξία της κατασκευαστικής διαιτησίας: ελευθερία επιλογής μεταξύ συστημάτων κανόνων και αποκλίνουσα εφαρμογή τους ανά forum..........................................................................................................................................

129

Ελευθερία επιλογής προσώπων: η ανάγκη εξειδίκευσης του διαιτητή στην κατασκευαστική διαιτησία και το όριο της σύγκρουσης συμφερόντων...........................................................................................................................

134

Η υποχρέωση ανεξαρτησίας και αμεροληψίας των διαιτητών...................................................................................................................................

136

Η έγκαιρη επίλυση των διαφορών ως αναγκαιότητα της κατασκευαστικής σύμβασης...................................................................................................................................

150

Ο μεγάλος αριθμός των διαφωνιών από κατασκευαστικές συμβάσεις  και η δικονομική τους αντιμετώπιση.............................................................................................................................

151

Η δυνατότητα συμβιβασμού κατά την εξέλιξη της διαιτητικής δίκης...........................................................................................................................................

152

Τα επιμέρους συστήματα δικονομικών κανόνων στην κατασκευαστική διαιτησία....................................................................................................................................

153

Η κατασκευαστική διαιτησία ως υποκατηγορία της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας...................................................................................................................................

154

Κριτήρια του διεθνούς χαρακτήρα της διαιτησίας...................................................................................................................................

155

Βασικές συνέπειες του διεθνούς χαρακτήρα της διαιτησίας...................................................................................................................................

158

Τεκμαιρόμενη παραίτηση από την προβολή αντιρρήσεων.............................................................................................................................

159

Εξουσία διαιτητικού δικαστηρίου προς λήψη ασφαλιστικών μέτρων.......................................................................................................................................

159

Ευέλικτος καθορισμός των διαδικαστικών κανόνων.....................................................................................................................................

160

Δυνατότητα τροποποίησης / συμπλήρωσης αγωγικού αιτήματος...................................................................................................................................

160

Δυνατότητα συμβιβασμού............................................................................................................................

161

Εκτελεστότητα της διαιτητικής απόφασης..................................................................................................................................

161

Μη εφαρμογή ανώτατου ορίου διαιτητικών αμοιβών.....................................................................................................................................

161

Ειδικότερα ως προς τη δυνατότητα μεταβολής του αιτήματος στο πλαίσιο της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας...................................................................................................................................

162

Νομολογιακή προσέγγιση................................................................................................................................

165

Η διαιτητική διαδικασία του ΙCC και οι ιδιαιτερότητες στην περίπτωση της κατασκευαστικής διαιτησίας...................................................................................................................................

167

Οδηγίες του ICC ειδικά για την διεξαγωγή κατασκευαστικής διαιτησίας...................................................................................................................................

174

Η κατασκευαστική διαιτησία ICC στην ελληνική πρακτική: αμιγής και ad hoc..............................................................................................................................................

179

Παράδειγμα αμιγούς διαιτησίας ICC επί κατασκευαστικών διαφορών..................................................................................................................................

180

Η ad hoc διαιτησία ICC σε διαφορές από συμβάσεις με κατασκευαστικό αντικείμενο στην Ελλάδα........................................................................................................................................

182

Η διαιτητική ρήτρα στη σύμβαση παραχώρησης του έργου της Αττικής Οδού και η πρόβλεψη για μόνιμο διαιτητικό δικαστήριο.................................................................................................................................

188

Η διαιτητική ρήτρα στις νεότερες συμβάσεις παραχώρησης που κυρώ­θηκαν με νόμο............................................................................................................................................

193

Παρατηρήσεις ως προς τις ad hoc διαιτησίες στις συμβάσεις παραχώρησης...........................................................................................................................

195

Η κατασκευαστική διαιτησία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ........................................................................................................................................

198

Η συμφωνία περί διαιτησίας...................................................................................................................................

199

Η αρχή της ελαστικότητας της διαιτητικής διαδικασίας................................................................................................................................

202

Οι αρχές της ισότητας και της εκατέρωθεν ακρόασης των διαδίκων.....................................................................................................................................

204

Η ακύρωση της διαιτητικής απόφασης..................................................................................................................................

205

Η κατασκευαστική διαιτησία του άρθ. 25Α Ν. 3614/2007.................................................................................................................................

209

Η εξέλιξη της διάταξης: εισαγωγή και διαδοχικές τροποποιήσεις...........................................................................................................................

211

Η πρώτη τροποποίηση δια του Ν. 4177/2013.................................................................................................................................

216

Η δεύτερη τροποποίηση δια του Ν. 4264/2014.................................................................................................................................

220

Πεδίο εφαρμογής του άρθ. 25Α Ν. 3614/2007.................................................................................................................................

226

Δια νόμου τροποποίηση του συμβατικά ορισμένου τρόπου επίλυσης διαφορών - Επιλογή της διαδικασίας διαιτησίας...................................................................................................................................

236

Η προσφυγή στη διαιτησία του άρθρου 25Α Ν. 3614/2007 ειδικότερα..................................................................................................................................

237

Προδικασία – Υποβολή ένστασης....................................................................................................................................

238

Προθεσμία και περιεχόμενο της προσφυγής στη διαιτησία....................................................................................................................................

238

Συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου...............................................................................................................................

239

Διεξαγωγή της διαιτητικής διαδικασίας................................................................................................................................

239

Ο σκοπός της διάταξης του άρθρου 25Α του Ν. 3614/2007 και το ζήτημα της προδικασίας...............................................................................................................................

242

Η τήρηση της ενδικοφανούς προδικασίας υπό το καθεστώς της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων.........................................................................................................................................

246

Η προβληματική μεταφορά της ενδικοφανούς διαδικασίας από τη νομο­θεσία δημοσίων έργων στο χώρο της διαιτησίας...................................................................................................................................

251

Συνέπειες της μεταφοράς από την δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων στο νέο δικαιοδοτικό χώρο της διαιτησίας...................................................................................................................................

257

Διαχρονικό δικονομικό δίκαιο και προηγούμενα τροποποίησης της δικαιο­δοσίας στην ελληνική έννομη τάξη.............................................................................................................................................

260

Η αντίθεση της ενδικοφάνειας της νομοθεσίας δημοσίων έργων στις αρχές της διαιτητικής διαδικασίας και η δυνατότητα μεταβολής του αιτήματος στη διαιτητική δίκη.............................................................................................................................................

265

Η αποσύνδεση της διαιτητικής επίλυσης διαφορών από την ενδικοφανή διοικητική και ένδικη διαδικασία στη νομοθεσία δημοσίων έργων.........................................................................................................................................

269

Το προηγούμενο του μετρό της Αθήνας: διαιτητική διαδικασία επίλυσης διαφορών χωρίς δέσμευση από την προδικασία................................................................................................................................

271

Ανακεφαλαίωση - Διαπιστώσεις ως προς την διαιτητική διαδικασία του άρθρου 25Α Ν. 3614/2007: στο μεταίχμιο μεταξύ διαιτησίας και δικαστικής επίλυσης δια­φο­ρών βάσει της νομοθεσίας δημοσίων έργων.........................................................................................................................................

274

Η νομολογία των διαιτητικών δικαστηρίων επί δικονομικών ζητημάτων στην κατασκευαστική διαιτησία....................................................................................................................................

277

Ο χαρακτήρας της διαιτησίας ως διεθνούς και η εφαρμογή του Ν. 2735/1999.................................................................................................................................

278

Ομαδοποίηση και συνεκδίκαση των διαφωνιών.................................................................................................................................

280

Ζητήματα παραδεκτού...............................................................................................................................

283

Το έννομο συμφέρον σε σχέση με το είδος της προσβαλλόμενης πράξης........................................................................................................................................

284

Το έννομο συμφέρον σε σχέση με την έννομη σχέση της οποίας ζητείται η προστασία.....................................................................................................................................................

292

Ζητήματα ενεργητικής νομιμοποίησης..........................................................................................................................

299

Τήρηση προδικασίας...............................................................................................................................

299

Η αοριστία στην διαιτητική διαδικασία όπως κρίθηκε από τα διαιτητικά δικαστήρια.................................................................................................................................

312

Επαναφορά στη διαιτησία αιτημάτων που απορρίφθηκαν ως αόριστα......................................................................................................................................

320

Εκκρεμοδικία.............................................................................................................................

326

Αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη του δεδικασμένου...........................................................................................................................

330

Στοιχεία ανακριτικού συστήματος στη διαιτητική διαδικασία..................................................................................................................................

331

Εξέταση μαρτύρων αυτοπροσώπως και κατ’ αντιπαράσταση.........................................................................................................................

332

Επιρροές από τη νομοθεσία δημοσίων έργων σε επιμέρους ζητήματα....................................................................................................................................

332

Πραγματογνωμοσύνη..............................................................................................................

333

Συμπέρασμα μέρους Β’.................................................................................................................................................

333

ΜΕΡΟΣ Γ’

 

TΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ....................................................................................................................................

337

Το Σύνταγμα...................................................................................................................................

342

Ζητήματα συνταγματικότητας που κρίθηκαν από τα διαιτητικά δικαστήρια ρητά ή σιωπηρά.....................................................................................................................................

344

Η εφαρμογή των γενικών αρχών της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων του κοινοτικού δικαίου κατά το στάδιο της εκτέλεσης αυτών - Το ιδιαίτερα και­νο­τόμο καθεστώς των νέων οδηγιών 2014/24 και 2014/23 ως προς την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων.....................................................................................................................................................

348

Ειδικότερα ως προς τις εφαρμοστέες γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου.......................................................................................................................................

352

Ως προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης..............................................................................................................................

352

Ως προς την αρχή της διαφάνειας.................................................................................................................................

353

Ως προς την αρχή της αναλογικότητας.........................................................................................................................

355

Ως προς την αρχή της ασφάλειας δικαίου.......................................................................................................................................

356

Ως προς την αρχή της προβλεψιμότητας.....................................................................................................................

357

Ως προς την αρχή της αμεροληψίας.............................................................................................................................

358

Η ελληνική νομολογία ως προς το ζήτημα της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου της ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων κατά το στάδιο της εκτέλεσής τους.............................................................................................................................................

359

Ως προς τις κατ’ ιδίαν  διατάξεις των οδηγιών 2014/24 και 2014/23.....................................................................................................................................

361

Η παράλειψη εφαρμογής των κανόνων του κοινοτικού δικαίου από τα διαιτητικά δικαστήρια στην πράξη..........................................................................................................................................

363

Το ζήτημα της αυτεπάγγελτης εξέτασης της συνταγματικότητας και της συμφωνίας με το κοινοτικό δίκαιο από τα διαιτητικά δικαστήρια.................................................................................................................................

364

Οι διατάξεις του ΑΚ................................................................................................................................................

367

Οι «Γενικές Αρχές» και οι γενικές ρήτρες του ΑΚ................................................................................................................................................

368

Οι διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού του ΑΚ................................................................................................................................................

368

Το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβάσεις δημοσίων έργων.........................................................................................................................................

369

Οι ουσιαστικές ρυθμίσεις FIDIC που ενσωματώνονται σε συμβατικά τεύχη και κείμενα συμβάσεων................................................................................................................................

370

Το ειδικό καθεστώς των συμβάσεων που κυρώνονται με ειδικούς νόμους και αφορούν σε κατασκευαστικό αντικείμενο................................................................................................................................

371

Ειδικά οι συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων μετά το 1990 - Η κύ­ρω­ση με νόμο και οι εφαρμοστέες ειδικές διατάξεις αυτών.........................................................................................................................................

371

Η σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου των Σπάτων.......................................................................................................................................

372

Η σύμβαση παραχώρησης για τη ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου...................................................................................................................................

375

Η σύμβαση παραχώρησης δημοσίου έργου για το μετρό Θεσσαλονίκης...........................................................................................................................

375

Η σύμβαση παραχώρησης δημοσίου έργου για την Αττική Οδό.............................................................................................................................................

376

Αντικείμενο των κατασκευαστικών διαιτησιών του Ν. 2445/1996 για την Αττική Οδό.............................................................................................................................................

379

Η σύμβαση παραχώρησης δημοσίου έργου για την Υποθαλάσσια Σήραγγα Θεσσαλονίκης...........................................................................................................................

383

Η σύμβαση παραχώρησης δημοσίου έργου για τον Αυτοκινητόδρομο Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη.......................................................................................................................................

390

Οι βασικές διαφορές σε σχέση με τον αυτοκινητόδρομο και οι εκδοθείσες διαιτητικές αποφάσεις.................................................................................................................................

390

Η συμφωνία τροποποίησης της σύμβασης παραχώρησης για τον αυτο­κι­νητόδρομο Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα (Μορέας) .....................................................................................................................................................

397

Το ιδιαίτερο ζήτημα των τεσσάρων αυτοκινητοδρόμων και της παραίτησης από οικονομικές διεκδικήσεις το 2013 μέσω της συμφωνίας επανεκκίνησης των έργων αυτών.........................................................................................................................................

398

Η σύμβαση παραχώρησης δημοσίου έργου για τον Αυτοκινητόδρομο Ε- 65................................................................................................................................................

399

Η σύμβαση παραχώρησης δημοσίου έργου για τον Αυτοκινητόδρομο Ιόνια Οδός...........................................................................................................................................

399

Η σύμβαση παραχώρησης δημοσίου έργου για τον Αυτοκινητόδρομο Μαλιακός-Κλειδί (Αιγαίου) .....................................................................................................................................................

400

Η σύμβαση παραχώρησης δημοσίου έργου για τον Αυτοκινητόδρομο Κό­ριν­θος-Πάτρα.........................................................................................................................................

403

Η συμφωνία τροποποίησης των συμβάσεων αυτών με το Ν. 4219/2013 (ΦΕΚ Α’ 269/11.12.2013) «Κύρωση των Συμφωνιών Τροποποίησης των συμ­βάσεων παραχώρησης των μεγάλων οδικών έργων και ρύθμιση συναφών θεμάτων» .....................................................................................................................................................

405

Αποτίμηση της νομολογίας των διαιτητικών δικαστηρίων επί διαφορών από συμβάσεις παραχώρησης...........................................................................................................................

405

Η ερμηνεία της νομοθεσίας των δημοσίων έργων από τα διαιτητικά δικα­στήρια - Νομολογία διαιτητικών δικαστηρίων..............................................................................................................................

406

Συμβατικά τεύχη και όροι - Εκτέλεση του έργου..........................................................................................................................................

407

Ισχύς της διακήρυξης................................................................................................................................

407

Ισχύς του τεύχους διευκρινίσεων...........................................................................................................................

408

Όροι σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης...................................................................................................................................

409

Προθεσμίες εκτέλεσης του έργου και παράταση προθεσμιών - Εντολή επι­τά­χυνσης........................................................................................................................................

412

Παράταση προθεσμιών χωρίς αίτημα του αναδόχου...................................................................................................................................

412

Παράταση προθεσμιών με ή χωρίς αναθεώρηση.............................................................................................................................

414

Εντολή επιτάχυνσης...............................................................................................................................

414

Διακοπή εργασιών....................................................................................................................................

415

Πρόβλεψη περί ασφάλισης του έργου - Έννοια ασφαλιστικών κινδύνων....................................................................................................................................

417

Πιστοποιήσεις πληρωμής  (λογαριασμοί) - Σύνταξη, έγκριση δαπανών και περι­κοπές..........................................................................................................................................

419

Υπολογισμός δεδουλευμένων τόκων του αναπόσβεστου μέρους της προ­καταβολής..................................................................................................................................

420

Πληρωμή απολογιστικών εργασιών - Υπολογισμός δαπάνης και αναθεώ­ρησης..........................................................................................................................................

421

Αναθεώρηση - Χρόνος υπολογισμού.............................................................................................................................

424

Τόκοι υπερημερίας..............................................................................................................................

426

Κρατήσεις υπέρ τρίτων.........................................................................................................................................

427

Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών (ΑΠΕ) και Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) - Επιπλέον και επί έλαττον εργασίες.....................................................................................................................................

428

Προϋποθέσεις σύνταξης/έγκρισης και περιεχόμενο ΑΠΕ - Ένταξη συμπλη­ρω­­ματικών εργασιών....................................................................................................................................

428

Κανόνες που διέπουν τη σύνταξη τιμών μονάδος νέων εργασιών....................................................................................................................................

431

Προσαύξηση των τιμών μονάδος νέων εργασιών λόγω απρόβλεπτων συνθηκών κατά την εκτέλεση του έργου..........................................................................................................................................

433

Πρόσθετες εργασίες.....................................................................................................................................

435

Πρόσθετες εργασίες λόγω ανακριβών στοιχείων που χορηγήθηκαν στους διαγωνιζομένους από την αναθέτουσα αρχή............................................................................................................................................

435

Τροποποίηση κατασκευαστικού αντικειμένου δίχως ευθύνη του αναδόχου...................................................................................................................................

437

Εργασίες επί έλαττον.......................................................................................................................................

437

Υπερημερία του Κυρίου του Έργου.........................................................................................................................................

439

Έννοια της υπερημερίας και προϋποθέσεις για την περιέλευση του Κυρίου του Έργου σε υπερημερία...............................................................................................................................

439

Δικαίωμα αποζημίωσης του αναδόχου για θετικές ζημίες κατόπιν υποβολής έγγραφης όχλησης......................................................................................................................................

441

Υπολογισμός αποζημίωσης του αναδόχου - Υποχρέωση αναδόχου για περιο­­ρισμό των ζημιών του..............................................................................................................................................

442

Απρόβλεπτη μεταβολή συνθηκών ως προς την εκτέλεση του έργου - Εφαρ­μογή της αρχής της καλής πίστης.........................................................................................................................................

443

Εισαγωγή - Προϋποθέσεις εφαρμογής των γενικών ρητρών ΑΚ 200, 288..............................................................................................................................................

443

Περιπτώσεις απρόβλεπτης μεταβολής συνθηκών..................................................................................................................................

445

Αδικαιολόγητος πλουτισμός................................................................................................................................

447

Αποτίμηση σε σχέση με τη νομολογία των τακτικών δικαστηρίων επί διαφορών που διέπονται από τη νομοθεσία δημοσίων έργων.........................................................................................................................................

448

Νομολογία διαιτητικών δικαστηρίων επί λοιπών κατασκευαστικών δια­φορών........................................................................................................................................

450

Τροποποίηση αντικειμένου και πληρωμή εργασιών....................................................................................................................................

451

Ευθύνη / Υπερημερία του ΚτΕ βάσει των διατάξεων του ΑΚ................................................................................................................................................

452

Εφαρμογή της αρχής της καλής πίστης.........................................................................................................................................

455

Συμπέρασμα μέρους Γ’..................................................................................................................................................

457

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ...........................................................................................

459

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.........................................................................................................................

463

Βιβλία..........................................................................................................................................

463

Ελληνικά.....................................................................................................................................

463

Ξενόγλωσσα..............................................................................................................................

469

Άρθρα - Γνωμοδοτήσεις.........................................................................................................................

471

Ελληνικά.....................................................................................................................................

471

Ξενόγλωσσα..............................................................................................................................

475

Ηλεκτρονικές - διαδικτυακές πηγές..........................................................................................................................................

477

Ελληνικές....................................................................................................................................

477

Ξενόγλωσσες.............................................................................................................................

478

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ.............................................................................................................................

481

Εθνική νομολογία..................................................................................................................................

481

ΑΕΔ.............................................................................................................................................

481

Νομολογία πολιτικών δικαστηρίων..............................................................................................................................

481

Αρείου Πάγου.........................................................................................................................................

481

Ολομέλειας................................................................................................................................

481

Τμημάτων...................................................................................................................................

482

Εφετείων....................................................................................................................................

485

Πρωτοδικείων...........................................................................................................................

486

Ειρηνοδικείων...........................................................................................................................

487

Νομολογία διοικητικών δικαστηρίων..............................................................................................................................

487

Συμβουλίου της Επικρατείας................................................................................................................................

487

Ολομέλειας................................................................................................................................

487

Τμημάτων...................................................................................................................................

488

Επιτροπής Αναστολών................................................................................................................................

492

Διοικητικών Εφετείων....................................................................................................................................

492

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους......................................................................................................................................

492

Κοινοτική νομολογία..................................................................................................................................

493

Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ πρώην ΔΕΚ) .....................................................................................................................................................

493

Γενικού Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΔΕΕ πρώην ΠΕΚ) .....................................................................................................................................................

496

Νομολογία αλλοδαπών δικαστηρίων..............................................................................................................................

496

Γαλλία.........................................................................................................................................

496

Συμβουλίου της Επικρατείας (Conseil d’Etat) .....................................................................................................................................................

496

Αρείου Πάγου (Cour de cassation) .....................................................................................................................................................

496

Εφετείων (Cours d’appel) .....................................................................................................................................................

496

Γερμανία....................................................................................................................................

497

Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Γερμανίας...................................................................................................................................

497

Διαιτητικές αποφάσεις.................................................................................................................................

497

Αποφάσεις διαιτητικής διαδικασίας ICC..............................................................................................................................................

497

Αποφάσεις διαιτητικής διαδικασίας ad hoc ICC..............................................................................................................................................

497

Διαιτητικές αποφάσεις κατατεθειμένες στο βιβλίο διαιτησιών του Πρωτο­δικείου Αθηνών......................................................................................................................................

499

Πορίσματα Επιτροπών Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών..................................................................................................................................

500