Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) - Δ΄ έκδοση
Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν. 4072/2012. Μετά τον Ν. 4403/2016
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-485-3
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 38.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
24 x 17 εκ, 457 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Την νέα έκδοση του παρόντος έργου επέβαλλε η ανάγκη προσαρμογής του στις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας, καθώς και η σύγχρονη νομολογία γύρω από την εταιρική αυτή μορφή.
Περιγραφή

Την νέα έκδοση του παρόντος έργου επέβαλλε η ανάγκη προσαρμογής του στις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας, καθώς και η σύγχρονη νομολογία γύρω από την εταιρική αυτή μορφή.

Ειδικότερα, με το άρθρο 38 παρ. 3 περ. ε΄ Ν. 4308/2014 «Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», ο οποίος τροποποίησε το σύνολο της λογιστικής των εμπορικών, και όχι μόνο, οντοτήτων, για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, παύουν να ισχύουν τα άρθρα 80, 96, 97, η παρ. 1 του άρθρου 98, και το άρθρο 101 Ν. 4072/2012. Στη θέση τους βρίσκουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4308/2014, ο οποίος διέπει και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες, όπως προβλέπεται στο αρθ. 1 παρ. 2 αυτού.

Ακόμα, με το άρθρο 4 παρ. 7 Ν. 4403/2016 τροποποιήθηκε το άρθρο 69 Ν. 4072/2012 ως προς τον χρόνο σύγκλησης της τακτικής συνέλευσης, διάταξη που ισχύει για οικονομικές καταστάσεις εταιρικών χρήσεων που λήγουν μετά τη δημοσίευση του ν. 4403/2016 στην ΕτΚ. Τέλος, με το άρθρο 1 παρ. 3 και το άρθρο 7 παρ. 3 Ν. 4403/2016, επήλθαν τροποποιήσεις στον τρόπο δημοσίευσης των καταστάσεων των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών, ήτοι στο άρθρο 98 Ν. 4072/2012, για οικονομικές καταστάσεις εταιρικών χρήσεων που λήγουν μετά τη δημοσίευση του ν. 4403/2016 στην ΕτΚ.

Σχετιζόμενα προϊόντα