Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος στη Βιομηχανία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-508-193-5
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 26.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 627 γρ, 365 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν σύγγραμμα αναφέρεται στη θεωρία και στη διαθέσιμη τεχνολογία για την προστασία του περιβάλλοντος από τη βιομηχανική δραστηριότητα, καθώς και στους όρους διάθεσης των αερίων, υγρών και στερεών βιομηχανικών αποβλήτων στο περιβάλλον (αέρα, έδαφος ή νερό).

Το σύγγραμμα αποτελεί προϊόν τεσσαρακονταετούς και πλέον διδακτικής και βιομηχανικής εμπειρίας, αλλά και κριτικής βιβλιογραφική5ς ανασκόπησης, και έχει στόχο να καλύψει ένα κενό τnς ελληνικής Βιβλιογραφίας.

Τα περισσότερα παραδείγματα του συγγράμματος αναφέρονται σε εφαρμογές από τη βιομηχανία αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου, όμως η θεωρία, η τεχνολογία και οι όροι διάθεσης των αποβλήτων στο περιβάλλον όπως αναπτύσσονται στο παρόν σύγγραμμα, είναι ίδια για τους περισσότερους κλάδους τnς βιομηχανίας (τσιμέντου, πυριμάχων, ασβέστη, χημικών προϊόντων, ηλεκτρικής ενέργειας από Θερμοηλεκτρικούς σταθμούς, διαχείριση στερεών αστικών αποβλήτων κ.λπ.)

Επομένου, εκτιμάται ότι το παρόν θα αποτελέσει χρήσιμο οδηγό για ένα μεγάλο εύρος επιστημόνων και μηχανικών που εργάζονται στα παραπάνω αντικείμενα.

Η ύλη του συγγράμματος χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια: (1) Εισαγωγή, (2) Ατμοσφαιρική ρύπανση, (3) Υγρά απόβλητα, (4) Στερεά απόβλητα και (5) Προστασία του περιβάλλοντος κατά την παραγωγή μετάλλων και υλικών. Στο τέλος του συγγράμματος παρέχεται σχετική βιβλιογραφία για μεγαλύτερη εμβάθυνση σε επιμέρους θέματα.

Περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο:

http://www.iwn.gr/product.asp?catid=17571

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Κεφάλαιο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Γενική ανασκόπηση

1.2. Σημασία και μέγεθος προβλήματος

1.3. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις βιομηχανίας ορυκτού πλούτου

1.4. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Κεφάλαιο 2. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

2.1. Εισαγωγή

2.2. Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης

2.3. Καθαρισμός απαερίων – Συγκράτηση στερεών σωματιδίων

2.4. Καθαρισμός απαερίων- Συγκράτηση αερίων

2.5. Ανάκτηση θερμότητας απαερίων

2.6. Διασκορπισμός αερίων από υψηλές καπνοδόχους

Κεφάλαιο 3. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

3.1. Είδη, προέλευση και οριακές τιμές συγκέντρωσης

3.2. Συγκράτηση στερεών

3.3. Συγκράτηση βαρέων μετάλλων

3.4. Όξινα νερά μεταλλείων