Πρακτικός οδηγός εργασιών τέλους χρήσης Β' εκδοση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5132-12-5
Astbooks, 2/2015
Ελληνική, Νέα
€ 45.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
608 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Με τις εργασίες τέλους χρήσης προσδιορίζουμε την οικονομική θέση μιας επιχείρησης συνήθως την 31/12 κάθε έτους (χωρίς να αποκλείονται η 30/6 ή άλλες ημερομηνίες τέλους χρήσης) και επιπλέον τη δυναμική της με βάση το οικονομικό αποτέλεσμα της χρήσης που κλείνουμε.