Πλαίσιο, σώμα, βίωμα, αναπαραστάσεις
θεμελιώδη ζητήματα ψυχολογίας και ψυχοπαιδαγωγικής
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-1717-2
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 80.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 27 εκ., 928 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο έχει ένα κριτικό, μεταθεωρητικό, επιστημολογικό-μεθοδολογικό και εν μέρη ιστορικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στο να ενισχύσει την αντίληψη ή επίγνωση σχετικά με τους παράγοντες του πλαισίου (οίκου, περιβάλλοντος), του σώματος, του βιώματος και των αναπαραστάσεων που υπεισέρχονται στα διάφορα θεμελιώδη θεωρητικά και επιστημολογικά-μεθοδολογικά ζητήματα της ψυχολογίας και της ψυχοπαιδαγωγικής. Αποσκοπεί επίσης στο να προσφέρει ένα πλαίσιο ευαισθητοποίησης, προσανατολισμού και κριτικού προβληματισμού σχετικά με την σπουδαιότητα που έχει το πλαίσιο (οικολογικό, πραγματιστικό, χωροχρονικό, διαπροσωπικό, πολιτισμικό κ.ά.), το σώμα και το βίωμα στις διαδικασίες επικοινωνίας, εκπαίδευσης, γνώσης, μάθησης και ανάπτυξης και γενικότερα στις διαδικασίες της γνώσης και της ανθρώπινης καθημερινής δραστηριότητας στις συνθήκες της σύγχρονης κοινωνίας. Στα επιμέρους κεφάλαια του βιβλίου γίνεται επίσης μια παρουσίαση και αποτίμηση της σύγχρονης αυτής προβληματικής, έχοντας ως βασικό άξονα προβληματισμού τις δυνατότητες αξιοποίησης και κατά το δυνατό σύνθεσης επιλεγμένων σχετικών θεωρητικών προσεγγίσεων (κυρίως αυτές της οικολογικής, κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικής, αφηγηματικής-διαλογικής, ενσώματης και πολυτροπικής προσέγγισης) στο πνεύμα μιας οικο-σωματικο-βιωματικής προοπτικής. Στην προοπτική αυτή, ενάντια στις βιολογικές, ατομικιστικές, θετικιστικές, μηχανιστικές, γραμμικές, αναγωγιστικές και γνωστικιστικά προσανατολισμένες προσεγγίσεις της ψυχολογίας και της ψυχοπαιδαγωγικής, προτείνονται συνθετότερες μονάδες και επίπεδα ανάλυσης, καθώς και μια διευρυμένη αντίληψη της διαλεκτικής των κοινωνικών σχέσεων με τις ψυχολογικές και καθημερινές δραστηριότητες του ανθρώπου. Στην προοπτική αυτή βασίζεται η εναλλακτική πρόταση στην εκπαίδευση και των διαδικασιών μάθησης και ανάπτυξης, αυτή της Βιωματικής, Ευρετικής και Αφηγηματικής-Διαλογικής Ψυχοπαιδαγωγικής, η οποία αντιδιαστέλλεται από το κυρίαρχο παράδειγμα του νοησιαρχισμού και γνωστικισμού.
Το βιβλίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, αλλά και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε νέους ερευνητές που ενδιαφέρονται για εναλλακτικές ψυχολογικές και ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις.


Add: 2016-03-09 08:07:49 - Upd: 2024-06-05 11:43:53