Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης επιχειρήσεων
Αναμόρφωση αλλοδαπών διαδικασιών εξυγίανσης ύστερα από την διεθνή οικονομική κρίση - αναφορά σε οκτώ αλλοδαπά δίκαια | Διαχρονική επισκόπηση του ελληνικού δικαίου εξυγίανσης | Υπαγωγή στη διαδικασία εξυγίανσης (άρ. 99 επ. Π
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-085-5
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2014
2η έκδ. || Αναθεωρημένη || πλήρως αναθεωρημένη
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 45.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
24 x 17 εκ, 394 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Στην παρούσα έκδοση αναλύονται εξαντλητικά οι διατάξεις του Έκτου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα περί διαδικασίας εξυγίανσης (άρ. 99 106ι ΠτωχΚ), όπως αυτές ισχύουν μετά τους Ν. 4013/2011 και 4072/2012.
Περιγραφή

Στην παρούσα έκδοση αναλύονται εξαντλητικά οι διατάξεις του Έκτου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα περί διαδικασίας εξυγίανσης (άρ. 99 106ι ΠτωχΚ), όπως αυτές ισχύουν μετά τους Ν. 4013/2011 και 4072/2012. Ενδεικτικά, επεξηγούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη διαδικασία, το περιεχόμενο της αίτησης, τα κριτήρια αποδοχής της, οι μορφές σύναψης της συμφωνίας εξυγίανσης, το πιθανό περιεχόμενο αυτής, οι προϋποθέσεις επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, τα αποτελέσματα επικύρωσης και οι δυνατότητες προσβολής ή λύσης της συμφωνίας.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα με εξέχουσα πρακτική σημασία, όπως η άμεση επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης («Pre-Pack» άρ. 106β ΠτωχΚ), τα προληπτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής διαταγής), το περιεχόμενο του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan), οι έννοιες της «βιωσιμότητας», της «ισότιμης μεταχείρισης των πιστωτών» και της «συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών», η επίδραση της συμφωνίας σε προνομιούχους πιστωτές (Δημόσιο, ασφαλιστικοί φορείς, εργαζόμενοι), όπως και τα αποτελέσματα της επικύρωσης σε εγγυητές και λήπτες εγγυητικών επιστολών. Σε όλες τις περιπτώσεις, λαμβάνεται θέση στα αμφισβητούμενα ζητήματα και γίνεται παραπομπή σε σημαντικό αριθμό δημοσιευμένων και αδημοσίευτων δικαστικών αποφάσεων (ειδικότερα, ελήφθησαν υπόψη πάνω από πενήντα (50) αποφάσεις επί της νέας διαδικασίας εξυγίανσης διαφόρων Πρωτοδικείων και Εφετείων της χώρας).
Επιπλέον, περιέχονται δικαιοπολιτικές επισημάνσεις σε σχέση με τη διαδικασία εξυγίανσης, δεδομένου και του σημερινού περιβάλλοντος της ελληνικής οικονομίας, ενώ γίνονται εκτενείς αναφορές σε οκτώ αλλοδαπά δίκαια και προϊσχύσασες διατάξεις του ελληνικού δικαίου εξυγίανσης.
Το έργο, τέλος, συμπληρώνεται με τις Αιτιολογικές Εκθέσεις των σχετικών νόμων, με περιληπτικούς πίνακες με τα σημαντικότερα στάδια της διαδικασίας εξυγίανσης, με παραδείγματα επικυρωμένων συμφωνιών εξυγίανσης, ενώ παρατίθεται αυτούσιο το κείμενο μίας σχετικής δικαστικής απόφασης.

Σχετιζόμενα προϊόντα
Add: 2015-06-23 07:07:26 - Upd: 2022-05-03 18:26:59