Η αστική ευθύνη των διοικούντων Α.Ε. & Ε.Π.Ε. για φορολογικές οφειλές και υπό το πρίσμα του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) όπως ισχύει μετά και τον Ν. 4223/2013
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-082-4
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2014
Ελληνική, Νέα
€ 45.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 504 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Στο παρόν έργο ερευνάται το ιδιαίτερα κρίσιμο και επίκαιρο ζήτημα της αστικής ευθύνης των διοικούντων α.ε. και ε.π.ε. για τις φορολογικές οφειλές της εταιρίας
Περιγραφή

Στο παρόν έργο ερευνάται το ιδιαίτερα κρίσιμο και επίκαιρο ζήτημα της αστικής ευθύνης των διοικούντων α.ε. και ε.π.ε. για τις φορολογικές οφειλές της εταιρίας. Η εκπόνησή του έγινε σε μία περίοδο διαρκούς φορολογικής μεταρρύθμισης και έντασης των φορολογικών ελέγχων, αλλά συγχρόνως και οικονομικής κατάρρευσης μεγάλου αριθμού ελληνικών επιχειρήσεων, τοποθετώντας το υπό εξέταση θέμα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο φορολογικό και στο εταιρικό δίκαιο.

Η ευθύνη των παραπάνω προσώπων ερευνάται τόσο υπό την ισχύ των διατάξεων των άρθρων 115 του ν. 2238/1994 και 55 περ. β του ΚΦ.Π.Α. όσο και υπό την ισχύ του νεότερου άρθρ. 50 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν. 4223/2013. Το έργο αυτό είναι το πρώτο, που ερευνά την ευθύνη αυτή αναλυτικά και περιπτωσιολογικά τόσο για τις φορολογικές οφειλές που γεννήθηκαν πριν από την 1.1.2014 όσο και για αυτές, που γεννήθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή και τη θέσπιση του ΚΦΔ.

Παρουσιάζονται εξαντλητικά όλες οι προϋποθέσεις εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων και η δυνατότητα αναλογικής τους εφαρμογής σε άλλες κατηγορίες φόρων. Παράλληλα, αναλύονται διεξοδικά όλα τα ζητήματα, που έχει αντιμετωπίσει η νομολογία, αλλά και πλήθος ζητημάτων, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερου νομικού ενδιαφέροντος, όπως η ευθύνη σε ειδικές κατηγορίες διοικούντων εταιρίες, σε ειδικές κατηγορίες α.ε., αλλά και σε περίπτωση ένταξης μιας α.ε. ή μιας ε.π.ε. σε κάποια από τις διαδικασίες εξυγίανσης, που προβλέπει ο Πτωχευτικός Κώδικας. Αντικείμενο έρευνας αποτελεί και η ευθύνη του μετόχου της α.ε. και του ετέρου της ε.π.ε., όπως αυτή καθιερώνεται με το αρθρ. 50 παρ. 3 και 4 του ΚΦΔ. Το έργο ολοκληρώνεται με τη σύνοψη όλων των προβληματικών, που παρουσιάζουν οι εφαρμοστέες διατάξεις, ενώ παράλληλα προτείνεται η αντιμετώπισή τους σε επίπεδο de lege ferenda.