Οικονομική πολιτική
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-2781-9
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 10/2013
Ελληνική, Νέα
€ 95.40 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,701 γρ, 923 σελ.
Περιγραφή

Αντικείμενο του βιβλίου είναι η ανάλυση της θεωρίας και των βασικών προβλημάτων της οικονομικής πολιτικής. Το βιβλίο διακρίνεται σε τρία μέρη:
Στο πρώτο μέρος, που αποτελείται από τα κεφάλαια 1 έως και 6, παρουσιάζεται η θεωρία της οικονομικής πολιτικής. Διερευνώνται η έννοια, τα στοιχεία και η λογική της, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση των υποδειγμάτων οικονομικής πολιτικής σταθερών και μεταβαλλόμενων στόχων, καθώς και στη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των στόχων της οικονομικής πολιτικής. Παρουσιάζεται επίσης το πρόβλημα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων εκτός των πλαισίων του μηχανισμού της αγοράς. Ακόμη, εξετάζονται ορισμένες πραγματικές καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής.
Στο δεύτερο μέρος, που αποτελείται από τα κεφάλαια 7 έως και 12, αναλύεται το περιεχόμενο των σημαντικότερων προβλημάτων της οικονομικής πολιτικής, τα οποία συνιστούν τους αντίστοιχους θεμελιώδεις της σκοπούς. Τα προβλήματα διερευνώνται και θεωρητικά, αλλά ιδιαίτερα όσον αφορά την εξέλιξή τους στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας, ενώ γίνονται και συγκρίσεις της εξέλιξης αυτής με τις αντίστοιχες των υπόλοιπων χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις οποίες αντλούνται χρήσιμα συμπεράσματα.
Στο τρίτο μέρος, που αποτελείται από το κεφάλαιο 13 παρουσιάζονται οι γενικές αρχές διαμόρφωσης της οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διερεύνηση της `νομισματικής και της δημοσιονομικής πολιτικής. Εξετάζεται επίσης το ζήτημα συντονισμού της γενικότερης οικονομικής πολιτικής των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, περιγράφεται διεξοδικά το σύστημα της νέας οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει εξελιχτεί μετά το 2011. Τέλος αναλύονται οι μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΤΜΗΜΑ Ι: Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
3. Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
5. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
7.ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
8. ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
9. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
11. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΝΕ
13. Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΝΕ
Σημειώσεις
Βιβλιογραφία