Η ζωή μου
Αυτοβιογραφία του επανιδρυτή των Ολυμπιακών Αγώνων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-408-024-3
Εκάτη, Αθήνα, 11/2003
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 16.96 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
12 x 18 εκ., 392 γρ., 444 σελ.
Περιγραφή

. . . Σήμερον η αύξησις του παγκοσμίου πλούτου επέφερε τον πολλαπλασιασμόν των Τραπεζών· αι Τράπεζαι συγκεντρώνουν κεφάλαια μέγιστα, τα οποία δεν συμφέρει να μένουν νεκρά· παρέχονται λοιπόν ευκόλως εις τους μη έχοντας ίδια κεφάλαια. Τοιουτοτρόπως ο κύκλος των συναλλαγών ηύξησε τεραστίως και δεν είναι εύκολος ο συναγωνισμός μεταξύ των εργαζομένων με τα ιδικά των περιωρισμένα κεφάλαια και των διαχειριζομένων ξένα χρήματα. Εξ άλλου, αι σχέσεις μεταξύ ζητήσεως και καταναλώσεως μετεβλήθησαν ένεκα των ευκολιών της συνεννοήσεως και της συγκοινωνίας, και δεν έχει όσην άλλοτε σημασίαν η μεσολάβησις του εμπόρου. Σήμερον δύναταί τις να είπη, ότι το εμπόριον αποβλέπει κυρίως εις την απόκτησιν μικρού κέρδους από επιχειρήσεις μεγάλας και ταχείας, συνεχώς επαναλαμβανομένας. Οι ολίγοι όσοι επέτυχαν να εφαρμόσουν εις τας εργασίας των νέον οργανισμόν, εξακολουθούν να εμπορεύωνται επωφελώς. . .


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄. ΠΡΩΤΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. ΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΝΗΣΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄. ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄. ΕΙΣ ΟΔΗΣΣΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄. ΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ ΕΚ ΔΕΥΤΕΡΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄. ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΡΑΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΑΙ ΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄. ΠΟΙΗΤΙΚΑΙ ΑΠΑΡΧΑΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ΄. ΗΜΕΡΑΙ ΠΕΝΘΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ΄. ΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΝΕΑΝΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ. ΑΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ. ΠΡΩΤΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ. ΛΕΩΝ ΜΕΛΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ. ΣΠΟΥΔΑΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ. ΠΡΩΤΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ. Ο ΚΡΙΜΑΪΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ. ΕΙΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΝ - 1855
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟΝ. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ. Η ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ. ΤΑ ΙΟΥΝΙΑΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2017-04-26 16:40:45