Η Ευρωπαϊκή Ένωση
Θεσμοί και πολιτικές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7306-93-7
Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα, 1995
Ελληνική, Νέα
€ 17.24 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 293 σελ.
Περιγραφή

Ο όρος οικονομική ενοποίηση έχει χρησιμοποιηθεί με διάφορες έννοιες από διάφορους συγγραφείς και οι ορισμοί που έχουν δοθεί, κατά καιρούς, στον όρο αυτό διαφέρουν. Για τους σκοπούς του παρόντος εγχειριδίου, θα ορίσουμε την οικονομική ενοποίηση ως τη δημιουργία ευρύτερων χώρων ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων ή/και των παραγωγικών συντελεστών και την εναρμόνιση ή/και ενοποίηση σε κοινοτικό επίπεδο ορισμένων πολιτικών με σκοπό την επίτευξη οικονομικών στόχων.
Η οικονομική ενοποίηση μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Συνήθως διακρίνουμε πέντε βασικές μορφές: τη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, την τελωνειακή ένωση, την κοινή αγορά, την οικονομική ένωση και την πλήρη οικονομική ολοκλήρωση.
Η ζώνη ελεύθερων συναλλαγών ορίζεται συνήθως ως η μορφή οικονομικής ενοποίησης, όπου οι χώρες-μέλη καταργούν τους δασμούς και τους άλλους περιορισμούς στο εμπόριο μεταξύ τους, καθεμιά όμως διατηρεί το εθνικό της δασμολόγιο στις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Η απελευθέρωση του ενδοκοινοτικού εμπορίου μπορεί να αφορά είτε το σύνολο των προϊόντων είτε ορισμένες μόνο κατηγορίες προϊόντων, λ.χ. όλα τα βιομηχανικά, ή ακόμη και ορισμένα συγκεκριμένα προϊόντα. [...]

ΚΕΦ.1ο ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1. Έννοια και μορφές οικονομικής ενοποίησης
2. Οι πρώτες μεταπολεμικές προσπάθειες συνεργασίας και ενοποίησης της Δυτικής Ευρώπης
3. Η διακήρυξη του R. Schuman και η δημιουργία της ΕΚΑΧ
4. Η διάσκεψη της Μεσσίνας και η δημιουργία της ΕΟΚ και της ΕΚΑΕ
5. Οι εξελίξεις στη μεταβατική περίοδο 1958-1970
6. Οι εξελίξεις στη δεκαετία του '70: Η πρώτη διεύρυνση της Κοινότητας
7. Οι εξελίξεις στη δεκαετία του '80: Η δεύτερη διεύρυνση της Κοινότητας, η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και η ενιαία εσωτερική αγορά
8. Οι εξελίξεις στις αρχές της δεκαετίας του '90: Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
9. Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές: Η τρίτη διεύρυνση της Ένωσης και οι προοπτικές περαιτέρω διευρύνσεων
10. Βασικά οικονομικά μεγέθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΚΕΦ.2ο ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1. Εισαγωγή
2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Σύνθεση και λειτουργία
Αρμοδιότητες
3. Το Συμβούλιο
Οργάνωση και λειτουργία του Συμβουλίου
Αρμοδιότητες του Συμβουλίου
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Η Επιτροπή των μόνιμων αντιπροσώπων (Coreper)
4. Η Επιτροπή
Σύνθεση και λειτουργία
Αρμοδιότητες της Επιτροπής
Το προσωπικό και η οργάνωση των υπηρεσιών της Κοινότητας
5. Το Δικαστήριο
Σύνθεση και λειτουργία
Αρμοδιότητες του Δικαστηρίου
Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο
6. Το Ελεγκτικό Συνέδριο
7. Τα Επικουρικά Όργανα
Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Η Συμβουλευτική Επιτροπή της ΕΚΑΧ
Η Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή της ΕΚΑΕ
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Επιτροπές Διαχείρισης
Κανονιστικές Επιτροπές
ΚΕΦ.3ο Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
1. Ορισμός και λόγοι δημιουργίας των τελωνειακών ενώσεων
2. Στατικές επιδράσεις των τελωνειακών ενώσεων
Έννοια και κατηγορίες στατικών επιδράσεων
Μέτρηση των στατικών επιδράσεων των τελωνειακών ενώσεων
Προσδιοριστικοί παράγοντες του ύψους των στατικών επιδράσεων
3. Επιδράσεις των τελωνειακών ενώσεων στους όρους εμπορίου
4. Τελωνειακές ενώσεις και οικονομίες κλίμακας
5. Τελωνειακές ενώσεις και εκβιομηχάνιση
6. Η δημιουργία της τελωνειακής ένωσης στην Ευρώπη
Οι διατάξεις των Συνθηκών για τη δημιουργία της τελωνειακής ένωσης
Η υλοποίηση των συνθηκών στην πράξη
Η λειτουργία της τελωνειακής ένωσης μέχρι σήμερα και οι επιπτώσεις στα κράτη-μέλη
7. Η τελωνειακή ένωση και η Ελλάδα
Η Συμφωνία Σύνδεσης Ελλάδος-ΕΟΚ
Οι βασικές διατάξεις της Συνθήκης Ένταξης
Η υλοποίηση των διατάξεων της Συνθήκης στην Πράξη
Οι επιπτώσεις της ένταξης στην ελληνική οικονομία
ΚΕΦ.4ο Η ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ Η ΕΝΙΑΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
1. Λόγοι δημιουργίας μιας κοινής αγοράς
2. Η δημιουργία της κοινής αγοράς στην Ευρώπη
Η απελευθέρωση της κίνησης των εργαζομένων
Η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων
3. Η ενιαία εσωτερική αγορά και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών
ΚΕΦ.5ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
1. Έννοια και μορφές φορολογικής εναρμόνισης
2. Γενικοί φόροι δαπάνης
Έννοια, μορφές και ανάγκη εναρμόνισης
Σύντομη επισκόπηση των προσπαθειών εναρμόνισης των γενικών φόρων δαπάνης στην Κοινότητα
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας
Οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της εναρμόνισης των γενικών φόρων δαπάνης
3. Ειδικοί φόροι δαπάνης
Έννοια, μορφές και ανάγκη εναρμόνισης
Εναρμόνιση των ειδικών φόρων δαπάνης στην Κοινότητα
4. Φόροι εισοδήματος
Η ανάγκη για εναρμόνιση των φόρων εισοδήματος σε μια οικονομική ένωση
Η εναρμόνιση των φόρων εισοδήματος Νομικών Προσώπων στην Ε.Ε.
5. Η φορολογική εναρμόνιση στην Ελλάδα
ΚΕΦ.6ο ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ [...]
ΚΕΦ.7ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΕΦ.8ο Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΕΦ.9ο Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΕΦ.10ο Η ΚΟΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΕΦ.11ο Η ΚΟΙΝΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΕΦ.12ο Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΕΦ.13ο Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΕΦ.14ο Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΚΕΦ.15ο Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΕΦ.16ο Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΕΦ.17ο Η ΚΟΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ