Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Επιπτώσεις στον αγροτικό τομέα
Εξαντλημένο
Ελληνική, Νέα
€ 21.67 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 739 γρ, 494 σελ.
Περιγραφή

Στη μελέτη αυτή επιχειρείται μια συστηματική ανάλυση των εξελίξεων που διαπιστώθηκαν στον ελληνικό αγροτικό τομέα μετά την ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ειδικότερα αναλύονται: α) οι μεταβολές στον όγκο και τη σύνθεση (συνολικά και κατά προϊόν) της αγροτικής παραγωγής, β) η εξέλιξη των αγροτικών δομών και γ) τα αποτελέσματα πάνω στο αγροτικό εισόδημα.
Οι αλλαγές που παρατηρούνται συσχετίχζονται με τις θεσμικές ρυθμίσεις και τους μηχανισμούς της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό η εφαρμογή της πολιτκής αυτής επηρέασε τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού αγροτικού τομέα, χωρίς να παραγνωρίζονται και άλλοι σημαντικοί παράγοντες (οικονομική κρίση, εθνική πολιτική κ.ά.)
Στόχος της μελέτης είναι να εντοπίσει τα προβλήματα που υπήρξαν μέσα στη διαδικασία της ολοκλήρωσης και να διερευνήσει τις προοπτικές που διανοίγοντα, ιδιαίτερα μετά τις νέες εξελίξεις στη Κοινή Αγροτική Πολιτική. Η μελέτη, με τον τρόπο αυτό, προσπαθεί να συμβάλει στον προβλημματισμό για τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής για τον αγροτικό τομέα, που να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας σε συνάρτηση με την ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας το 1992.