Η δυναμική των βαλκανικών αγορών και η μετάβαση των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης στην οικονομία της αγοράς
Εντοπίζοντας επενδυτικές ευκαιρίες στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-351-493-0
Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα, 12/2003
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 22.32 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 616 γρ, 296 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Ένας ολοκληρωμένος, εύχρηστος δίτομος οδηγός ενημέρωσης γιο επιχειρηματίες, οικονομικούς αναλυτές και επενδυτές, που φωτίζει την ιδιαίτερη δυναμική των αγορών των Βαλκανικών χωρών. Παρέχει εμπεριστατωμένες εκτιμήσεις των εξελίξεων και προοπτικών που διανοίγονται στα πλαίσια της διευρυνόμενης Ευρωπαϊκής Ένωσης, της παγκοσμιοποίησης και των αναδυόμενων επενδυτικών ευκαιριών. Ο συγγραφέας, ειδήμων σε θέματα Βαλκανικών εξελίξεων, εξετάζει σε βάθος τη δυναμική των αγορών αυτών, τις ιστορικές, αναπτυξιακές και άλλες ιδιαιτερότητές τους σε σχέση με τις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ και της Κεντρικής Ευρώπης. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα επενδυτικού ενδιαφέροντος, αναλύοντας τα κίνητρα και αντικίνητρα που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις ξένων και ελλήνων επενδυτών στα Βαλκάνια. Το δίτομο αυτό έργο περιλαμβάνει συστηματική παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών των χωρών του πρώην ανατολικού μπλοκ και πλούσια βιβλιογραφία. Πολλοί στατιστικοί πίνακες και γραφήματα συνοδεύουν τα επιμέρους κεφάλαια προς διευκόλυνση των μελετητών.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Μέρος Α'
Θέματα Μετάβασης και Επενδύσεων στο Νέο Παγκόσμιο Επιχειρησιακό Περιβάλλον
Το Οικονομικό Περιβαλλόντων Βαλκανίων (εισαγωγή)
Οικονομική Ανάπτυξη των Βαλκανικών Χωρών:
Προοπτικές Ένταξής τους στην Ε.Ε. (εισαγωγή)
Η Μετάβαση των Βαλκανικών Χωρών στην Οικονομία
της Αγοράς και οι Αρνητικές Αρχικές Συνθήκες
της Μετάβασης
Το Δυτικό Επενδυτικό Ενδιαφέρον στα Βαλκάνια
Η Μετάβαση από τον Κομμουνισμό στη Δημοκρατία
ΚΟΜΕΚΟΝ - Εμπορικός Οργανισμός με Μέλη τα Πρώην Κομμουνιστικά Κράτη
Σύντομη Εισαγωγή στο Σύστημα Εμπορίου της ΚΟΜΕΚΟΝ
Η Οργανωτική Δομή της ΚΟΜΕΚΟΝ
Το Εμπόριο της ΚΟΜΕΚΟΝ και οι Εμπορικές Σχέσεις Μεταξύ των Μελών της
Οι Σημαντικότεροι Παράγοντες που Οδήγησαν
στην Κατάρρευση του Εμπορίου της ΚΟΜΕΚΟΝ
Γιατί το Εμπόριο της ΚΟΜΕΚΟΝ δεν Κατέρρευσε Νωρίτερα
Η Βουλγαρία ως Μελέτη Περίπτωσης Χωρών: Εξάρτηση της Χώρας από την ΚΟΜΕΚΟΝ
Η Μετάβαση από μια Συγκεντρωτική Οικονομία
σε μια Οικονομία Αγοράς
Ο Ρυθμός Μετάβασης στην Οικονομία της Αγοράς
Αρχικές Αρνητικές Συνθήκες
Ιδιωτικοποιήσεις
Ιδιωτικοποίηση - Αναδιάρθρωση των Επιχειρήσεων
Μέθοδοι ιδιωτικοποίησης
Επιχειρήματα υπέρ της ιδιωτικοποίησης για κράτη του πρώην Ανατολικού μπλοκ
Επιχειρήματα κατά της ιδιωτικοποίησης για κράτη του πρώην Ανατολικού μπλοκ
Ιδιωτικοποίηση και Αναδιάρθρωση σε μια πρώην Κομμουνιστική Χώρα: Η Περίπτωση της Βουλγαρίας
Οι Γενικές Πτυχές στην Ιδιωτικοποίηση της Βουλγαρίας
Λόγοι Καθυστέρησης των Ιδιωτικοποιήσεων
Οι βασικοί λόγοι καθυστέρησης της διαδικασίας
των ιδιωτικοποιήσεων στη Βουλγαρία
Συμπεράσματα
Ξένες Άμεσες Επενδύσεις
Δυσκολίες στον Προσδιορισμό της Ξένης Άμεσης Επένδυσης
Ανακρίβειες και Στατιστικά Προβλήματα Σχετικά με τις ΞΑΕ
Στατιστικά Προβλήματα και Χάσματα Πληροφοριών στην Αρχή της Μετάβασης
Κίνητρα για τις ΞΑΕ
Κυνηγοί αγοράς
Κυνηγοί αγοράς από στρατηγική άποψη
Κυνηγοί παραγόντων (συντελεστών παραγωγής)
Κυνηγοί αποδοτικότητας
Ως προς την τοποθεσία κυνηγοί
Εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων ιδιοκτησίας
Κυνηγοί των χρηματοοικονομικών πλευρών
Πολιτικοί λόγοι
Υπερνίκηση των ατελειών
Αντικίνητρα για τις ΞΑΕ
Οι Επιπτώσεις των ΞΑΕ στα Συμβαλλόμενα Μέρη
Ο Θετικός/Αρνητικός Αντίκτυπος των ΞΑΕ
στη Χώρα Υποδοχής
Άμεσα κέρδη - ζημίες
Έμμεσα κέρδη/ζημίες
Ο Αντίκτυπος των ΞΑΕ στην Ίδια την Πολυεθνική (ΜΝΕ) (Ειδικά σε Χώρες που Είναι σε Μετάβαση)
Ο Αντίκτυπος των ΞΑΕ στη Διαδικασία Μετάβασης
Ξένες Άμεσες Επενδύσεις σε αντιπαράθεση με την Επένδυση Χαρτοφυλακίου
Θεωρίες που Προσδιορίζουν τις Ξένες Άμεσες Επενδύσεις. Υπάρχει κάποια