Η απόκρυφος διάταξις του ελληνικού αλφαβήτου
Πηγή απάσης της των Ελλήνων φιλοσοφίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7921-84-0
Ιδεοθέατρον, Αθήνα, 2005
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 8.48 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
12 x 17 εκ., 63 γρ., 58 σελ.
Περιγραφή

-Η κοσμοϊστορικής σημασίας αποκάλυψι του κεντρικού γράμματος του Ελληνικού Αλφαβήτου υπό αοράτου επισκέπτου, κατά τον Δεκέμβριον του 1920.
-Η ανωτάτη επιστήμη της Αρχαίας Ελλάδος και των αιώνων είναι η "Μετεωρολογία", περί την οποίαν εις το σύνολόν της περιστρέφεται "η Απόκρυφος Διάταξις του Ελληνικού Αλφαβήτου".
-Η Θρησκεία και ποίησις της Αρχαίας Ελλάδος είναι στενώτατα συνδεδεμένη με την Μετεωρολογίαν, με τους Ουράνιους Χάρτες, με την Ουρανίαν γλώσσαν των Μεμυημένων!
-Οι Ημέρες και οι Νύκτες του Διός και η κατανόησί τους αποτελούν την ανωτάτην ανθρωπίνην γνώσιν, αυτήν "την Ουσίαν των Όντων", "την εν τω Παντί Αλήθειαν", "την θείαν του Παντός Φοράν", την "Φρόνησιν", την "Μετεωρολογίαν", περί την οποίαν περιστρέφεται ο Ελληνικός Αλφάβητος και την οποίαν εγκλείει εις τους μαγικούς του κόλπους.
-Η αποκάλυψις της Αποκρύφου Διατάξεως του Ελληνικού Αλφαβήτου.
-Το Μυστήριον εις το Ελληνικόν Αλφάβητον και το Σύμπαν.
-Οι Νομοθέται της διατάξεως του Ελληνικού Μυστικιστικού Αλφαβήτου.
-Η θέσις του Ολύμπου.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00