Η ακυρότητα λόγω εικονικότητας
Συμβολή στην ερμηνεία των ΑΚ 138 § 1 και 139
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-879-7
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 1/2004
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 32.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 706 γρ, 372 σελ.
Περιγραφή

Η β΄ έκδοση του παρόντος βιβλίου αφιερώνεται στην ερμηνεία των άρθρων 138 § 1 και 139 του Αστικού Κώδικα, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τη νεότερη βιβλιογραφία και την πλούσια σε ζητήματα εικονικότητας πρόσφατη νομολογία των δικαστηρίων μας.
Μετά την εισαγωγή, αναπτύσσονται, στο πρώτο μέρος του βιβλίου, ζητήματα συναφή με την έννοια της εικονικότητας. Ειδικότερα, το πρώτο κεφάλαιο έχει ως στόχο την εννοιολογική της προσέγγιση. Εδώ, αναλύονται το αντικειμενικό και τα υποκειμενικά στοιχεία της έννοιας της εικονικότητας, ενώ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντιμετώπιση του προβλήματος της συνάρτησης ( ή όχι ) με την έννοια της εικονικότητας των στοιχείων της γνώση ή και της συμφωνίας. Επίσης, στο ίδιο κεφάλαιο, εξετάζεται, ιδιαιτέρως, αν προσφέρονται ως αντικείμενα εικονικότητας οι μονομερείς μη απευθυντέες δικαιοπραξίες και εντοπίζονται περιπτώσεις δηλώσεων βούλησης, δικαιοπραξιών και άλλων νομικών πράξεων που αποκλείονται από δυνατά αντικείμενα εικονικότητας.
Στο δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου μέρους, προβάλλονται οι πιθανές μορφές εικονικότητας και, συγκεκριμένα, εκείνες της απόλυτης ή σχετικής, της ολικής ή μερικής και της μονομερούς ή διμερούς εικονικότητας.
Στην ακυρότητα λόγω εικονικότητας, στα όρια και στους περιορισμούς της είναι αφιερωμένο το δεύτερο μέρος του βιβλίου και περιλαμβάνει τρία κεφάλαια: Στο πρώτο, επιχειρείται, κατά σειρά, η θεμελίωση της ακυρότητας της εικονικής δήλωσης βούλησης και δικαιοπραξίας, ο προσδιορισμός της έννοιας, της νομικής φύσης και των αποτελεσμάτων της ακυρότητας της ΑΚ 138 § 1, η αντιμετώπιση ζητημάτων επίκλησης και απόδειξης της ακυρότητας καθώς και η συσχέτιση της ακυρότητας της ΑΚ 138 § 1 προς άλλες έννομες συνέπειες.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, εκθέτονται τα όρια και οι περιορισμοί της ακυρότητας ΑΚ 138 § 1 που ισχύουν και για την ακυρότητα, γενικά.
Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο του παρόντος μέρους αναλύεται η ρύθμιση της ΑΚ 139, από την οποία αντλείται ειδικός περιορισμός της ακυρότητας λόγω εικονικότητας.