Ευρώπη ποια Ευρώπη;
Κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εναλλακτικές πολιτικές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-8354-81-4
Πολύτροπον, Αθήνα, 2/2008
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 23.32 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 326 γρ., 259 σελ.
Περιγραφή

«Το ανά χείρας βιβλίο αποτελεί μια διεπιστημονική προσπάθεια ανατομίας της βαθιάς ηθικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης που καθηλώνει το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι σε μια κοινή αγορά, όπου ο `ανόθευτος` ανταγωνισμός αποτελεί την υπέρτατη αρχή. Η υπέρβαση αυτής της κρίσης, όχι με την επιστροφή στην `εθνική κυριαρχία` που δεν αποτελεί λύση αλλά με την πραγματική πολιτική συγκρότηση και τον εκδημοκρατισμό της Ε.Ε., προϋποθέτει μια ριζοσπαστική αλλαγή πορείας. Η τελευταία αγγίζει όλες τις διαστάσεις του ευρωπαϊκού εγχειρήματος: την οικονομική και κοινωνική πολιτική, τη μεταναστευτική πολιτική, την εξωτερική πολιτική και τις σχέσεις της Ευρώπης με τον υπόλοιπο κόσμο, τους θεσμούς και τα όργανα της Ε.Ε., αλλά και τις ίδιες τις αξίες πάνω στις οποίες θεμελιώνεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα».


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ (του Σταύρου Τομπάζου)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ: Ο ευρω-φιλελεύθερος μοχλός
(του Michael Husson)
Η φύση της ευρωπαϊκής συγκρότησης
Οι βασικοί άξονες της νεοφιλελεύθερης επίθεσης
1. Η ιδιωτικοποίηση τον δημόσιων υπηρεσιών
2. Το άνοιγμα των κοινωνικών συστημάτων στον ανταγωνισμό
Οι αντινομίες ενός οικονομικού μοντέλου
Μια στρατηγική για την απασχόληση;
Στοιχεία για μια άλλη Ευρώπη
Επίλογος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ: Η Ευρώπη όλων των κινδύνων
(του Κώστα Βεργόπουλου)
Ευρώ: η στιγμή της αλήθειας
Η εργασία δεν είναι εμπόρευμα
Κοινωνικό υπόδειγμα και ανταγωνιστικότητα
Η παρωδία της παρωδίας σε φόντο ευρωπαϊκό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑ: Ευρωπαϊκή Ένωση και Δημοκρατία (του Σταύρου Τομπάζου)
Η ιδεολογική περιρρέουσα ατμόσφαιρα
Πολιτική καθυστέρηση και 'δημοκρατικό έλλειμμα' της Ε.Ε.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ και ιδιωτικά συμφέροντα
Ευφημισμός και δομική ημιμάθεια
Συρρίκνωση της δημοκρατίας και κρίση της πολιτικής
Συνταγματικός νεοφιλελευθερισμός και δημοκρατία
Η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη
Η πολιτική ενοποίηση της Ε.Ε. ως δημοκρατική αναγκαιότητα
Επίλογος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΕΡΑ: Η Ανατολική Ευρώπη, μια νέα περιφέρεια (της Catherine Samary)
Το τέλος της ιστορίας;
Ο 'σοβιετικός αιώνας' δεν ήταν μια παρένθεση
Όξυνση των εξωτερικών εντάσεων και πιέσεων: υπερχρέωση κάποιων πρώην 'κομμουνιστικών χωρών' και αγώνας ταχύτητας στους εξοπλισμούς
Η καπιταλιστική παλινόρθωση δεν ήταν μια ενδογενής απάντηση στις κρίσεις που γνώρισαν οι πρώην 'κομμουνιστικές χώρες' και η Σοβιετική Ένωση
Περιφερειοποίηση: μια κατάσταση που επιβλήθηκε πριν και ανεξάρτητα από την ένταξη στην Ε.Ε.
Η πραγματικότητα της θέσης του κυριαρχούμενου ή/και της ημι-περιφερειοποίησης είναι εντονότερη μέσα ή έξω από την Ένωση;
Συμπεράσματα: η θολή πραγματικότητα της παγκόσμιας τάξης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ: Ευρώπη των στρατοπέδων: μια αυτοκρατορία απόρριψης που μετασχηματίζει τις περιφέρειές της (του Jerome Valluy)
Η ευρωπαϊκή πολιτική των εξωτερικών στρατοπέδων
Απάντηση σε μια 'μεταναστευτική εισβολή';
Αντανάκλαση μιας λαϊκής ξενοφοβίας;
Από το δικαίωμα ασύλου, στο δικαίωμα απόρριψης
Στη μεθόριο της αυτοκρατορίας της απόρριψης
Όταν η Ευρώπη κατασκευάζει τα στρατόπεδά της στο Μαγκρέμπ
Λιβύη
Αλγερία
Μαρόκο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΙ: Μια άλλη Ευρώπη (του Yves Salesse)
Ρήξη με το φιλελεύθερο μοντέλο
Ι. Η κοινωνική Ευρώπη
Θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα
Ενάντια στην ανεργία και την επισφαλή εργασία
II. Ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό δίκαιο
III. Η Ευρώπη της αειφόρου ανάπτυξης
Προάσπιση και διεύρυνση των δημόσιων υπηρεσιών
Μια ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική
Δυναμικές δημόσιες πολιτικές
IV. Νέες σχέσεις με το Νότο
Βοήθεια της εγχώριας ανάπτυξης
Διμερής ρύθμιση των κοινωνικών και οικολογικών ασφαλιστικών δικλίδων
Ενθάρρυνση των αναδυόμενων τοπικών οντοτήτων
Αλλαγή των θεσμών
Ι. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις
Η ρήξη με τους θεσμούς συμβαδίζει με τη ρήξη επί της ουσίας
Το δημοκρατικό έθνος-κράτος ενάντια στην τεχνοκρατική Ευρώπη;
Η Ευρώπη και τα κράτη
Ενάντια στην Ευρώπη 'κατ' επιλογή' ή του 'σκληρού πυρήνα', υπεράσπιση της αρχής της 'κοινότητας'
II. Προτάσεις επί των θεσμών
Συγκρότηση ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου
Νομοθετική και εκτελεστική εξουσία
Οι αρμοδιότητες και η επικουρικότητα
Η άρση της συμμετοχής στην Ένωση και το δικαίωμα απόσχισης
Για μια συντακτική συνέλευση
ΕΠΙΛΟΓΟΣ (του Σταύρου Τομπάζου)
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00