Επιχειρηματικότητα γυναικών
Όψεις ιδιοκτησίας και διοίκησης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-1057-9
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 14.93 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 309 γρ, 207 σελ.
Περιγραφή

Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει στο ελληνικό επιστημονικό κοινό και τους φορείς άσκησης πολιτικής τα αποτελέσματα του διακρατικού προγράμματος δράσης «Ενθάρρυνση των γυναικών για την ενεργό άσκηση της ιδιοκτησίας τους στο χώρο των επιχειρήσεων και στη γεωργία» (Women Towards Ownership in Business and Agriculture). Στόχος του προγράμματος ήταν, στο πλαίσιο των πολιτικών προώθησης των γυναικών στα οικονομικά κέντρα αποφάσεων, να ενθαρρυνθούν οι γυναίκες να ασκήσουν ενεργά τα δικαιώματα που προκύπτουν από την κατοχή ιδιοκτησίας («ενεργός ιδιοκτησία») που ενδεχομένως έχουν στο χώρο των επιχειρήσεων και τη γεωργία. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κοινοτική Στρατηγική - Πλαίσιο για την Ισότητα των Φύλων 2001-2005). Στο πρόγραμμα συμμετείχαν φορείς άσκησης πολιτικής και ερευνητικά κέντρα από τη Νορβηγία, τη Λετονία, την Ισλανδία και τη Σουηδία. Το ελληνικό σκέλος υλοποιήθηκε από το ΚΕΚΜΟΚΟΠ του Παντείου Πανεπιστημίου με τη συνεργασία ερευνητικής ομάδας η οποία ανέλαβε και τη συγγραφή των κεφαλαίων της παρούσας έκδοσης. Στην παρούσα έκδοση αποτυπώνονται, αναλύονται και συζητούνται τα διαθέσιμα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία σχετικά με την επιχειρηματικότητα των γυναικών στη μεταποίηση, τις υπηρεσίες και την αγροτική παραγωγή. Έμφαση δίνεται στις συνθήκες πρόσβασης των γυναικών στην ιδιοκτησία των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στο βαθμό κατά τον οποίον, όσες αποκτούν πρόσβαση, ασκούν στην πράξη τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή. Διερευνώνται, επίσης, τα θεσμικά, κοινωνικά και οικονομικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που επιθυμούν να ασκήσουν ενεργό ρόλο ως ιδιοκτήτριες και διατυπώνονται προτάσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων πολιτικών και την ανάπτυξη νέων με στόχο τον περιορισμό των εμποδίων.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΕΦΕΙΝ: ΣΩΡΕΥΤΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ)
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΓΙΔΑΡΑΚΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΣΚΟΡΔΙΛΗ)
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΓΙΔΑΡΑΚΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΟΦΙΑ ΣΚΟΡΔΙΛΗ)
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΣΟΦΙΑ ΣΚΟΡΔΙΛΗ)
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΓΙΔΑΡΑΚΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ)
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ (FOCUS GROUPS) (ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΕΜΠΕΡΗ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ