Επεξεργασία τροφίμων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-390-208-9
Interbooks, Αθήνα, 2010
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 59.36 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 792 σελ.
τ. 2
Περιγραφή

Ο δεύτερος τόμος της "Επεξεργασίας Τροφίμων" χωρίζεται σε επτά μέρη και καλύπτει επεξεργασίες οι οποίες καταλήγουν στη συντήρηση των τροφίμων, όπως η αφυδάτωση και η συμπύκνωση, οι ζυμώσεις των τροφίμων, η συντήρηση με άλας και σάκχαρο, η χρήση των χημικών συντηρητικών, η επεξεργασία με υψηλή πίεση, διάφορες πρόσφατες μέθοδοι επεξεργασίας όπως ωμική θέρμανση, επεξεργασία με παλμικά ηλεκτρικά πεδία, επεξεργασία με ταλαντούμενα μαγνητικά πεδία, επεξεργασία με εκκένωση τόξου υψηλού δυναμικού, επεξεργασία με παλμούς φωτός, επεξεργασία με υπερήχους και επεξεργασία με υπεριώδες. Συμπεριλαμβάνονται ακόμη δύο πολύ βασικές επεξεργασίες, η εξώθηση και το τηγάνισμα των τροφίμων. Ακόμα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα πολύ σπουδαία αντικείμενα της ενεργότητος ύδατος και της υαλώδους μεταπτώσεως, και το όλον ολοκληρώνεται με την τεχνολογία των εμποδίων, η οποία αποτελεί το συνδυασμό θα λέγαμε όλων των μεθόδων συντηρήσεως. Οι διεργασίες αυτές αναλύονται από την άποψη των βασικών τους αρχών, μαζί με την παρουσίαση των οποίων έχει συμπεριληφθεί και η περιγραφή του τυπικού εξοπλισμού, ο οποίος είναι απαραίτητος και χρησιμοποιείται κατά τις διάφορες βιομηχανικές διαδικασίες παραγωγής. Τούτο θα βοηθήσει τον αναγνώστη στην καλύτερη κατανόηση των αρχών, αλλά και της εφαρμογής της κάθε επεξεργασίας. Βασικό συστατικό μέρος αποτελούν τα διάφορα προβλήματα, τα οποία επιτρέπουν στον ενδιαφερόμενο να εμπλακεί στον υπολογισμό και την καλύτερη κατανόηση των παρουσιαζομένων αρχών και απόψεων. Εξ άλλου, η επίλυση προβλημά¬των είναι απαραίτητο προσόν του Τεχνολόγου Τροφίμων ή άλλου ειδικού ο οποίος ασχολείται με την παραγωγή τροφίμων. Ακόμη, έχει περιληφθεί ένας σημαντικός αριθμός πινάκων και διαγραμμάτων, τα οποία είναι απαραίτητα τόσο κατά τη μελέτη και υπολογισμούς, όσο και κατά την άσκηση του επαγγέλματος στον τομέα των τροφίμων.

Εκτός των ανωτέρω, σε κάθε επεξεργασία τονίζονται οι κρίσιμοι παράγοντες, οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται υπ` όψιν και να εκτιμώνται, έτσι ώστε να παράγονται ασφαλή προϊόντα, τα οποία συγχρόνως θα διατηρούν το θρεπτικό του περιεχόμενο.

Η επεξεργασία τροφίμων, όπως χαρακτηρίσθηκε παραπάνω, είναι το βασικό αντικείμενο των τεχνολόγων τροφίμων, οι οποίοι ανεξαρτήτως της εξειδικεύσεως των, πρέπει να έχουν μια πλήρη γνώση και κατανόηση αυτής.