Επενδυτικά κίνητρα
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-272-328-9
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 60.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
816 σελ.
Περιγραφή

Η παρούσα έκδοση ανήκει στη σειρά «Βιβλιοθήκη ΔΕΕ» και αποτελεί μία πλήρη συλλογή νομοθεσίας που αφορά στα επενδυτικά κίνητρα. Στο πρώτο μέρος παρατίθεται ο Ν 3299/2004, όπως ισχύει σήμερα, με αυτοτελές διάγραμμα περιεχομένων, επίτιτλους και πλαγιότιτλους καθώς και χρήσιμους πίνακες. Οι υποσημειώσεις στον ανωτέρω νόμο αναφέρουν στοιχεία για τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες κανονιστικές αποφάσεις, αλλά επιπλέον συσχετίζουν διατάξεις του ιδίου του νόμου και παραθέτουν διατάξεις άλλων νόμων που σχετίζονται με το οικείο ζήτημα. Στο δεύτερο μέρος παρατίθενται οι βασικές Κανονιστικές Αποφάσεις, όπως επίσης και οι προϊσχύσασες (υπό το καθεστώς του Ν 2601/1998 και ενίοτε του Ν 1892/1990), οι οποίες έχουν διατηρηθεί σε ισχύ. Οι εν λόγω αποφάσεις συνοδεύονται με συναφείς διατάξεις άλλων νόμων, χρήσιμα έντυπα και αναφορές σε συναφή κοινοτικά κείμενα. Στο τέλος παρατίθεται κωδικοποιημένος ο προϊσχύσας αναπτυξιακός Νόμος 2601/1998, όχι μόνο διότι κάποιες σημαντικές διατάξεις του διατηρούνται σε ισχύ, αλλά και διότι οι -κατά τα άλλα- καταργηθείσες διατάξεις εξακολουθούν να διέπουν παλαιότερες επενδύσεις. Το έργο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στον άνθρωπο της πράξης και στον μελετητή και βοηθάει όχι μόνο τον ειδικό, που κατά τεκμήριο δεν χάνεται στον λαβύρινθο των διατάξεων, αλλά και τον επενδυτή, που, χωρίς να θέλει να γίνει ειδικός, έχει την εύλογη επιθυμία να μελετήσει το περιεχόμενο του νόμου και να καταλάβει τουλάχιστον τις γενικότητές του.