Εμπορικός κώδικας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-445-511-9
11η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 90.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
2210 σελ.
Περιγραφή

Μία συλλογή νομοθεσίας για να πετυχαίνει το στόχο της πρέπει να είναι πάντοτε επικαιροποιημένη.

Ακριβώς, την ανάγκη επικαιροποίησης υπηρετεί και η ανά χείρας έκδοση. Έτσι, στα 193 νομοθετήματα που περιέχει η συλλογή αξίζει να μνημονεύσουμε τις πιο σημαντικές αλλαγές που ενσωματώθηκαν στην παρούσα έκδοση. Οι αλλαγές αυτές επήλθαν:

Στο Τραπεζικό δίκαιο, με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 3746/2009 στον Ν. 3601/07 "Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις". Ο ίδιος νόμος κατήργησε και αντικατέστησε τις διατάξεις του Ν. 2832/00 που αφορούσαν στη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία συστήματος εγγύησης καταθέσεων.

Στο δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς, όπου οι Ν. 1969/91 "Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαία Κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις", Ν. 3340/05 "Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς", Ν. 3401/05 "Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση" και Ν. 3606/07 "Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις" τροποποιήθηκαν με τον Ν. 3756/2009.

Στο ασφαλιστικό δίκαιο, στο Ν.Δ. 400/70 "Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεων", στο Π.Δ. 237/86 "Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/1976 Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης"" και στον Ν. 3229/04 "Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων και άλλες διατάξεις", που τροποποιήθηκαν επίσης με τον Ν. 3746/2009.

Στο εταιρικό δίκαιο, στον Ν. 3190/55 "Περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης" (από τον Ν. 3769/2009), στον Κ.Ν. 2190/20 "Περί ανωνύμων εταιριών" (από τους Ν. 3763/2009 και 3756/2009), στον Ν. 3016/02 "Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις" (από τον Ν. 3756/2009), ενώ ο Ν. 3777/2009 εναρμόνισε τη νομοθεσία μας στην Οδηγία 2005/56/ΕΚ για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις των κεφαλαιουχικών εταιριών.

Στο δίκαιο του ανταγωνισμού, στον Ν. 146/14 "Περί αθεμίτου ανταγωνισμού" και στον Ν. 703/77 "Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού" (από τον Ν. 3784/2009).

Στο δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, στον Ν. 2251/94 "Προστασία των καταναλωτών" (από τον Ν. 3758/2009).