Ελεύθερος ανταγωνισμός
Πρακτική νομολογία: Εθνική, ευρωπαϊκή
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-272-327-2
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 80.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
520 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού και την πρακτική που ακολουθείται τόσο από την Ελληνική όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Διακρίνεται σε δύο μέρη: Ι. «Εθνική νομοθεσία - νομολογία», όπου παρατίθεται ο βασικός Ν 703/1977, όπως ισχύει με το Ν 3373/2005, με κατ΄ άρθρο νομολογία και σχετική αρθρογραφία-βιβλιογραφία. Η ταξινόμηση της νομολογίας σε κάθε άρθρο είναι καταρχήν θεματική και δευτερευόντως χρονολογική με έμφαση στην πιο πρόσφατη απόφαση για τη διευκόλυνση του αναγνώστη. Έχουν περιληφθεί αποφάσεις της τελευταίας δεκαετίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την αντίστοιχη νομολογία του Διοικητικού Εφετείου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία παρατίθεται υπό μορφή σημειωμάτων στο τέλος της απόφασης. Στο μέρος ΙΙ «Ευρωπαϊκή νομοθεσία - νομολογία», παρατίθενται τα άρθρα 81-89 ΣυνθΕΚ και ο Κανονισμός (ΕΚ) 139/2004 με αποφάσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού όσο και των κοινοτικών δικαστηρίων ΔΕΚ και ΠΕΚ. Οι αποφάσεις είναι επίσης θεματικά ταξινομημένες και εμπλουτίζονται με ad hoc βιβλιογραφία-αρθρογραφία. Αποτελεί ένα εύχρηστο βοήθημα για δικηγόρους και επιχειρήσεις, που επιθυμούν να γνωρίσουν με ευχερή και ταχύ τρόπο την πρακτική που ακολουθείται στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Add: - Upd: 2022-04-19 16:27:53