Εισαγωγή στο Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-272-894-9
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 11/2011
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 48.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
400 σελ.
Περιγραφή

Η παρούσα μελέτη αποτελεί το προϊόν της αδήριτης ανάγκης επικαιροποίησης των κεφαλαίων 11 και 13 του συγγράμματος `Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο` που εκδόθηκε το 2006 σε συνεργασία με τον αγαπητό μου συνάδελφο Κωνσταντίνο Στεφάνου. Οι εξελίξεις έκτοτε, ειδικά στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, υπήρξαν κυριολεκτικά καταιγιστικές σε συνέχεια της πρόσφατης (2007-2009) διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία, μεταξύ άλλων, κατέστησε αναγκαία και την αναπροσαρμογή του μέχρι τότε ισχύοντος διεθνούς χρηματοπιστωτικού δικαίου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου από την εκδήλωση της εν λόγω κρίσης μέχρι την ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης κατέβαλα την προσπάθεια της συστηματικής καταγραφής και ανάλυσης διαφόρων πτυχών αυτής της αναπροσαρμογής μέσω της αρθρογραφίας μου. Υπό την έννοια αυτή, η παρούσα μελέτη εμπεριέχει πολλές από τις θέσεις και απόψεις που αποτυπώθηκαν σε άρθρα μου, τα οποία συνεγράφησαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και δημοσιεύτηκαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εν τούτοις, στη μελέτη επιχειρήθηκε όχι απλώς η απλή παράθεση της εν λόγω αρθρογραφίας, αλλά η σύνθεσή της σε ένα ενιαίο, συνεκτικό κείμενο. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1η:
ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Α. Οι λειτουργίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος
Η πρώτη λειτουργία: διοχέτευση χρηματικών πόρων από τους θετικούς προς τους αρνητικούς αποταμιευτές
Η δεύτερη λειτουργία: συμβολή στην πραγματοποίηση πληρωμών χωρίς τη χρήση μετρητών
Β. Οι υποδομές του χρηματοπιστωτικού συστήματος
Τα συστήματα πληρωμών
Τα συστήματα εκκαθάρισης του διακανονισμού κινητών αξιών
Γ. Κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Εισαγωγικές παρατηρήσεις - προσεγγίσεις κατηγοριοποίησης
Υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της πρώτης λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος
Υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της δεύτερης λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος: υπηρεσίες πληρωμών
Υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της λειτουργίας των υποδομών του χρηματοπιστωτικού συστήματος
Δ. Όμιλοι φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
ΕΝΟΤΗΤΑ 2η:
ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
Α. Η έννοια και το περιεχόμενο της ρυθμιστικής παρέμβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Ρυθμιστική παρέμβαση στα οικονομικά λιγότερο αναπτυγμένα και αναπτυσσόμενα κράτη
Ρυθμιστική παρέμβαση στα οικονομικά αναπτυγμένα κράτη
Β. Ειδικά: το αίτημα για διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και τα μέσα υλοποίησής του
Οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη ρυθμιστική παρέμβαση
Τα μέσα υλοποίησης της ρυθμιστικής παρέμβασης
Γ. Η θεσμική διάρθρωση της ρυθμιστικής παρέμβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα: οι εναλλακτικές προσεγγίσεις
Οι εναλλακτικές προσεγγίσεις σύμφωνα με μια καθολική θεώρηση της ρυθμιστικής παρέμβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Τα ενδογενή όρια των εναλλακτικών προσεγγίσεων σύμφωνα με την καθολική θεώρηση της ρυθμιστικής παρέμβασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Ειδικά: οι εναλλακτικές προσεγγίσεις αναφορικά με τη θεσμική διάρθρωση της μικρο-προληπτικής εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:
Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3η: ΟΡΙΣΜΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Α. Ορισμός, οριοθέτηση, και κλάδοι του διεθνούς χρηματοπιστωτικού δικαίου
Ορισμός και οριοθέτηση
Οι κλάδοι του διεθνούς χρηματοπιστωτικού δικαίου
Β. Η ιστορική εξέλιξη των θεσμών του διεθνούς χρηματοπιστωτικού δικαίου
Η περίοδος από την κατάργηση του διεθνούς συστήματος συναλλαγματικών ισοτιμιών του ΔΝΤ μέχρι την 'ασιατική κρίση' (1997-1998)
Η περίοδος από την 'ασιατική κρίση' (1997-1998) μέχρι την εκδήλωση της πρόσφατης (2007-2009) διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης
Η τρέχουσα περίοδος μετά την εκδήλωση της πρόσφατης (2007-2009) διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης
Γ. Τα τέσσερα επίπεδα διαμόρφωσης και εφαρμογής του διεθνούς χρηματοπιστωτικού δικαίου
Το επίπεδο της λήψης των πολιτικών αποφάσεων
ΕΝΟΤΗΤΑ 4η:
ΕΙΔΙΚΑ: ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ FORA
Α. Τα διεθνή fora που παράγουν διεθνή χρηματοπιστωτικά πρότυπα και η Επιτροπή για το Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:
ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ 5η:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
Α. Οι βασικές πηγές του διεθνούς χρηματοπιστωτικού δικαίου
Β. Η συμβολή του G-20 και του FSB στην εξέλιξη των πηγών του διεθνούς χρηματοπιστωτικού δικαίου μετά την πρόσφατη (2007-2009) διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση
ΕΝΟΤΗΤΑ 6η:
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Α. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας για την άσκηση μικρο-προληπτικής εποπτείας σε διεθνείς τράπεζες και τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ εποπτικών αρχών
Β. Οι κανόνες της επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με τη μικρο-προληπτική και μακρο-προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση στη λειτουργία των τραπεζών
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ