Εισαγωγή στην έρευνα αγοράς
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6674-45-7
Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα, 3/2010
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 20.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
216 σελ.
Περιγραφή

Σήμερα που οι συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση κάθε είδους πληροφορίας η οποία μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία ή τη διατήρηση μίας επιτυχημένης πορείας. Μία από τις πλέον σημαντικές πηγές πληροφόρησης είναι η γνώμη του καταναλωτή/πελάτη η οποία, δια μέσου της έρευνας αγοράς, μπορεί να αξιοποιηθεί και να προστατεύσει τις μελλοντικές πωλήσεις και την απόδοση των επενδύσεων της επιχείρησης σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

1. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
Εισαγωγή
Η έννοια του marketing στη νέα οικονομία
Κατανόηση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος
Ανάπτυξη και εφαρμογή των εμπορικών στρατηγικών
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των σχεδίων marketing
Ο ρόλος της έρευνας marketing στο στρατηγικό προγραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων
Τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά
Επικοινωνία Marketing
Θέματα προσωπικού των επιχειρήσεων
2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ορισμοί της έρευνας
Στόχοι της έρευνας αγοράς
Οι επιχειρηματικές τάσεις στη νέα χιλιετία
3. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ
Κριτήρια επιλογής διεξαγωγής πρωτογενούς έρευνας
Κυριότεροι τύποι ερευνών
Τα βήματα του ερευνητικού έργου
Ορισμός στόχων
Επιλογή του δείγματος
Στρωματοποιημένη Δειγματοληψία
Δειγματοληψία ποσοστώσεων (quota sampling)
Αποφυγή μεροληπτικού δείγματος
4. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Εισαγωγή
Τυπικοί στόχοι και ερωτήσεις της ποσοτικής έρευνας
Μέθοδοι ποσοτικής έρευνας
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μεθόδων ποσοτικής έρευνας
Προσωπικές συνεντεύξεις
Τηλεφωνικές έρευνες
Ταχυδρομικές έρευνες
Άμεσες έρευνες μέσω υπολογιστή
Έρευνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Ε-mail)
Έρευνες μέσω internet/Intranet (Web-Surveys - Ηλεκτρονικές έρευνες)
Σάρωση ερωτηματολογίων
5. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Εισαγωγή
Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας
Ομάδες συζήτησης [focus groups]
Ατομικές συνεντεύξεις σε βάθος (Depth Interview)
Κριτική των μεθόδων 'Ομάδων εστίασης' (Focus Group) και 'Συνεντεύξεων βάθους' (Depth Interview)
Παρατήρηση
Έρευνα με τη μέθοδο 'μυστικών επισκέψεων' (mystery shopping)
Ο ρόλος της έρευνας αγοράς, της ικανοποίησης πελατών και των μυστικών επισκέψεων στη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου υπηρεσιών
Πρόταση μελέτης περίπτωσης ανωνύμων-μυστικών επισκέψεων στον τραπεζικό τομέα
6. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Γενικές Αρχές
Τύποι ερωτήσεων
Σειρά επιλογής ερωτήσεων και απαντήσεων
Στοιχεία που δημιουργούν θετικές εντυπώσεις για το ερωτηματολόγιο
Δοκιμή του ερωτηματολογίου
7. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ
Εισαγωγή
Πλεονεκτήματα δευτερογενών στοιχείων
8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Μεταβλητές
Περιγραφική στατιστική (Frequencies and descriptive statistics)
Στατιστικοί πίνακες
Γραφικές παραστάσεις
Στατιστικά μέτρα
Περιγραφική στατιστική με το SPSS
Περιγραφική (Descriptives)
Γραφικές παραστάσεις
9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Εισαγωγή
Ανάλυση προβλήματος
Στάδια συγγραφής ερευνών και ανάλυσης αποτελεσμάτων
Σύνταξη έκθεσης
Συνοδευτικά μέρη
Περίληψη
Κείμενο της αναφοράς
Εισαγωγή
Γενικό θεωρητικό πλαίσιο
Συμπεράσματα και προτάσεις
Αναφορές
Συμπληρωματικά μέρη
Παράρτημα
Πίνακες
Γραμμικά διαγράμματα επιφάνειας
Σχεδιαγράμματα με στήλες
Διαγράμματα- 'πίτες'
Χάρτες
Διαχωριστικό τίτλου και σελίδα τίτλου
Πίνακες Περιεχομένων
Η καταχώρηση βιβλιογραφικών αναφορών μέσα στο κείμενο - Το σύστημα Harvard
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Υποδείγματα ερωτηματολογίων)
Υπόδειγμα 1: Ερωτηματολόγιο για ικανοποίηση πελατών από την 'ΑΛΦΑ' αεροπορική εταιρεία
Υπόδειγμα 2: Μοντέλο SERVQUAL
Υπόδειγμα 3: Μοντέλο SERVPERF
Υπόδειγμα 4: Μοντέλο MUSA
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ