Εισαγωγή στη γενική διδακτική
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-87459-5-7
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 26.51 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 601 γρ., 287 σελ.
Περιγραφή

[...] Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη: Το πρώτο στοχεύει στη δημιουργία ενός βασικού θεωρητικού υπόβαθρου, έτσι ώστε να αποσαφηνιστούν κύριες έννοιες της διδακτικής και να διευκολυνθεί η μελέτη των αντικειμένων που παρουσιάζονται στη συνέχεια. Το δεύτερο, αφορά τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ιδιαίτερα το σχεδιασμό και την οργάνωση του μαθήματος. Το τρίτο, πραγματεύεται θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης και αποσκοπεί στην ενημέρωση του αναγνώστη σχετικά με τις μεθόδους και πρακτικές οργάνωσης και αξιοποίησης της αξιολόγησης κυρίως του μαθητή. [...] (από την εισαγωγή του συγγραφέα)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ: ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣ Ή ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ;
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00