Ειδικοί ποινικοί νόμοι, τόμοι Ι-ΙΙ
Ερμηνεία κατ΄άρθρον (σε κινητά τεύχη)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-420-485-4
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 11/2016
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 180.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
3084 σελ.
Περιγραφή

Η ποινική νομοθεσία της Ελλάδας σήμερα, στο πεδίο των ειδικών ποινικών νόμων, είναι διάχυτη, δογματικά ασυνεχής, και κυρίως ταχύτατα μεταβαλλόμενη, όχι πάντοτε προς το κανονιστικά και δογματικά αρτιότερο. Καλύπτει, όμως, κυρωτικά την μεγαλύτερη δικαστηριακή ύλη και αποτελεί ένα πεδίο ανασφάλειας ως προς την ορθή ερμηνεία για τον νομικό της πράξης, δικαστή ή δικηγόρο. Η απουσία δε συστηματικών έργων από την σύγχρονη ελληνική πραγματεία επιτείνει το πρόβλημα. Τούτο ακριβώς το κενό φιλοδοξεί να καλύψει το ανά χείρας πόνημα, με το οποίο επιχειρείται μια κατ’ άρθρον ερμηνευτική προσέγγιση σημαντικών ποινικού ενδιαφέροντος διατάξεων που βρίσκονται εγκατεσπαρμένες σε διάφορα τμήματα της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας.

Το έργο είναι προσανατολισμένο κυρίως στην καλλιέργεια ενός διαλόγου με την νομολογία των δικαστηρίων μας. Κεντρικό στόχο αποτέλεσε αφενός μεν η ανάδειξη των ορθών λύσεων, όπου αυτές καταγράφονται, αφετέρου δε μια κριτική αντιπαράθεση με λιγότερο πειστικές λύσεις που ενίοτε προτείνονται και η κατάθεση ενός θεμελιωμένου -κατά το δυνατόν- αντιλόγου έναντι παραδοχών που εγείρουν αντιρρήσεις. Παράλληλα, όμως, βασικό άξονα των αναπτύξεων αποτέλεσε και το τόλμημα μιας διεισδυτικής θεωρητικής εμβάθυνσης, όπου αυτό ήταν απαραίτητο.

Την υλοποίηση των στόχων αυτών επιχείρησε να φέρει εις πέρας μια ομάδα καταξιωμένων ήδη, αλλά και νεώτερων επιστημόνων.

Η εκδοτική πλατφόρμα που υποστηρίζει την παρούσα κατ’ άρθρον ερμηνεία είναι προσαρμοσμένη σε ένα πρωτοποριακό εγχείρημα, με στόχο την διαρκή ενημέρωση του χρήστη του έργου με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η καινοτομία συνίσταται στην έκδοση των επιμέρους ενοτήτων σε αυτοτελή τεύχη, ώστε -σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών, σημαντικών νομολογιακών εξελίξεων ή και νέων θεωρητικών παρεμβάσεων- να είναι δυνατή η αντικατάσταση εκείνου μόνο του τμήματος που υφίσταται εκ νέου επιστημονική επεξεργασία. Παράλληλα, εκτός από την διαρκή ενημέρωση των κειμένων που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην ανά χείρας συλλογή, στόχος είναι και ο συνεχής εμπλουτισμός του έργου με νέα νομοθετήματα.

Η πρώτη αυτή μορφή του έργου περιλαμβάνει 24 τεύχη, που αφορούν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
Αθέμιτος ανταγωνισμός (Ν. 146/1914) | Αρχαιότητες (Ν. 3028/2002) | Γεωργικά προϊόντα - Ευθύνη αγοραστών (Ν.Δ. 3424/1955) | Επιταγή (Ν. 5960/1933) |Εργασία - Μη εμπρόθεσμη καταβολή αποδοχών (Α.Ν. 690/1945) |Ανώνυμες Εταιρείες(Κ.Ν. 2190/1920) |Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης(Ν. 3190/1955) | Κεφαλαιαγορά(Ν. 3340/2005) | Λαθρεμπορία(Ν. 2960/2001) | Μεσάζοντες (Ν. 5227/1931) | Ναρκωτικά (Ν. 3459/2006 - Κ.Ν.Ν.) | Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Ν. 3691/2008) | Όπλα - Πυρομαχικά - Εκρηκτικά (Ν. 2168/1993) | Οπλοφορία και χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς (Ν. 3169/2003) | Περιβάλλον (Ν. 1650/1986 | Ν. 743/1977 | Ν. 3199/2003 | Ν. 4037/2012)


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2017-01-16 12:48:57