Ειδικά δικαιώματα των μετόχων εισηγμένων εταιριών
Οδηγία 2007/36/ΕΚ και η επικείμενη εθνική εναρμόνιση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-445-470-9
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 25.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
188 σελ.
Περιγραφή

Η παρούσα μελέτη εξετάζει την Οδηγία 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου `σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιριών`], καθώς και την επικείμενη εναρμόνιση του δικαίου μας προς αυτή, όπως διαγράφεται ότι θα λάβει χώρα με βάση το τεθέν σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Νόμου `Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιρειών - Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών`. Η Οδηγία αποβλέπει στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των μετόχων. Ειδικότερα, κύριος σκοπός της είναι η διευκόλυνση και ενίσχυση του τρόπου άσκησης των δικαιωμάτων συμμετοχής και άσκησης δικαιώματος ψήφου στις γενικές συνελεύσεις των εισηγμένων εταιριών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, που αποτελεί προαπαιτούμενο για τη βελτιστοποίηση της εταιρικής διακυβέρνησης των εν λόγω εταιριών και την ομαλή λειτουργία τους στην ευρύτερη κοινοτική αγορά. Πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας είναι, όπως προκύπτει και από τον τίτλο της, οι `εισηγμένες εταιρίες`, όπως συνηθίζεται να λέγονται οι εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, οι οποίες αποτελούν το επίκεντρο του θεσμικού ενδιαφέροντος, πέραν του δικαίου της κεφαλαιαγοράς, και στο εταιρικό δίκαιο, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας τους για την οικονομία. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο της εισαγωγής της έκδοσης]

Πρόλογος
Συντομογραφίες
Εισαγωγή
Α. Μετοχές ως αυλές αξίες και διεθνοποίηση
1 Οι άυλες μετοχές
α) Φύση και λειτουργία των άυλων μετοχών
β) Ο μέτοχος κατά το σύστημα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς
2 Μορφές διαμεσολάβησης στις αυλές αξίες και διεθνοποίηση
α) Τα συστήματα άυλων αξιών γενικά
β) Η προβληματική της μη αναγνώρισης του τελικού δικαιούχου ως μετόχου
3 Συμπερασματικά
Β. Η συμμετοχή και η άσκηση του δικαιώματος ψήφου στη γενική συνέλευση
1 Βασικές εισαγωγικές επισημάνσεις
2 Η προκατάθεση των μετοχών ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση
α) Οι διατυπώσεις του κ.ν. 2190/1920
β) Οι ειδικές διατάξεις του 'συστήματος βεβαιώσεων' στο Σ.Α.Τ.
γ) Μη τήρηση των 'περί δεσμεύσεων-βεβαιώσεων' διατάξεων και ακυρωσία του άρθρου 35α του κ.ν. 2190/1920
δ) Αξιολόγηση του συστήματος προκατάθεσης των μετοχών και δεσμεύσεων στο επίσημο μητρώο: Σύστημα απαρχαιωμένο;
3 Αυτοπρόσωπη, με αντιπρόσωπο και εξ αποστάσεως συμμετοχή και άσκηση του δικαιώματος ψήφου στη συνέλευση
Γ. Η κοινοτική πρωτοβουλία για ενίσχυση των δικαιωμάτων του μετόχου
1 Η Οδηγία 2007/36/ΕΚ και οι βασικές της επιδιώξεις
2 Τα μέτρα εναρμόνισης
3 Συγκριτική επισκόπηση της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ σε σχέση με την Οδηγία 2004/109/ΕΚ
Δ. Οι βασικές νομικές ρυθμίσεις της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ και η επικείμενη εθνική εναρμόνιση
1 Η νομιμοποίηση του 'τελικού δικαιούχου' για τη συμμετοχή και ψηφοφορία στη γενική συνέλευση
α) Η Έκθεση της διεθνούς ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη διασυνοριακή ψήφο στην Ευρώπη: Πώς θεμελιώνεται η νομιμοποίηση του 'τελικού δικαιούχου' προς άσκηση του δικαιώματος ψήφου;
β) Η κοινοτική ρυθμιστική προσέγγιση
(i) Η ρυθμιστική προσέγγιση με βάση το άρθρο 13 της Πρότασης της Οδηγίας
(ii) Η ρυθμιστική προσέγγιση με βάση το άρθρο 13 της Οδηγίας
(iii) Η επικείμενη εθνική εναρμόνιση: Ποια η θέση του ημεδαπού συστήματος απέναντι στο άρθρο 13 της Οδηγίας;
2 Το σύστημα της 'ημερομηνίας καταγραφής' (record date)
α) Το άρθρο 7 της Οδηγίας
β) Η επικείμενη εθνική εναρμόνιση
3 Η άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου
4 Οι νέοι κανόνες ενημέρωσης του μετόχου και η επίδρασή τους στον τρόπο διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης
α) Οι νέες διατυπώσεις για την πρόσκληση της γενικής συνέλευσης
(i) Τα νέα στοιχεία της πρόσκλησης
(ii) Οι νέες μέθοδοι δημοσίευσης της πρόσκλησης
(iii) Συνέπειες από τη μη τήρηση των νέων διατυπώσεων της πρόσκλησης
β) Η υποχρέωση της εκδότριας για δημοσιοποίηση των σχετιζόμενων με τη γενική συνέλευση στοιχείων και πληροφοριών
γ) Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων ψηφοφορίας της συνέλευσης
Ε. Επίλογος
Βιβλιογραφία
Α. Ελληνική
Β. Ξενόγλωσση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αιτιολογική Έκθεση
Σχέδιο Νόμου