Εθνολογικά - λαογραφικά
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7133-66-3
Ελληνική, Νέα
€ 5.96 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 375 σελ.
τ. 2
Περιγραφή

Εις τον δεύτερον αυτόν τόμον των `Εθνολογικών - Λαογραφικών` περιλαμβάνονται είκοσι τρία ποικίλα θέματα, εκ των οποίων τα πέντε βλέπουν δια πρώτην φοράν το φως της δημοσιότητος, τα εξής: α) Του Λαζάρου και των Βαΐων, β) Προνόμια και Κοινότητες επί Τουρκοκρατίας γ) Η ζωή των Ελλήνων κλεφταρματολών, δ) Αι συντεχνίαι κατά την Τουρκοκρατίαν, ε) Έθιμα συνεργασίας και αλληλοβοηθείας. [. . .] Τα υπόλοιπα δέκα οκτώ είναι ζητήματα, εμφανισθέντα ως επιφυλλίδες κατά καιρούς εις την ημερησίαν απογευματινήν εφημερίδα «Εστίαν». Εκ τούτων τα δέκα πέντε εντάσσονται εις τα `Εθνολογικά - Λαογραφικά` [. . .]. Τα τρία άλλα, τιτλοφορούμενα «Η Σερβική επανάστασις και οι Έλληνες», «Αι προ του 1821 Εταιρείαι» και «Νεοελληνικός Διαφωτισμός» είναι ιστορικοφιλολογικά μελετήματα ου μόνον επιστημονικού αλλά εθνικού ιδία, ως και τα προηγούμενα, διαφέροντος.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]