Εθνολογικά - λαογραφικά
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7133-53-3
Ελληνική, Νέα
€ 5.96 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 263 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Εις τον τόμον αυτόν περιλαμβάνονται συγκεντρωμένα δέκα επτά μελετήματα, τα οποία το πρώτον είδον το φώς της δημοσιότητος, ως επιφυλλίδες, εις την ημερησίαν απογευματινήν εφημερίδα των Αθηνών, την υπεραιωνόβιον `Εστίαν`. Αναφερόμενα κυρίως εις θέματα στενώς συνδεόμενα με την Εθνολογίαν και τον λαϊκόν πολιτισμόν, ήτοι το αντικείμενον της Λαογραφίας ημών και των προς βορράν γειτονικών μας Βαλκανικών λαών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τα ετιτλοφόρησα `Εθνολογικά - Λαογραφικά`. Ταύτα εμφανίζονται μεν εκ πρώτης όψεως εξωτερικώς μόνον σχετιζόμενα και αυτοτελή με ιδίαν έκαστον δομήν και μορφήν, αλλ`, όπως θέλω να πιστεύω, αναμφισβήτητον θεωρώ την εσωτερικήν αυτών συνοχήν και συνάφειαν, το αυτό δε, νομίζω, θα διαπιστώση και ο αναγνώστης. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]