Δοκίμια στη λογική ιστορία της πολιτικής οικονομίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-99352-0-3
Matura, Αθήνα, 2010
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
407 σελ.
Περιγραφή

Ο παρών τόμος υποστηρίζει ότι, εκκινώντας από το Σύστημα του David Ricardo, είναι δυνατόν να αναπτυχθούν διαλεκτικά όλες οι βασικές Σχολές της Πολιτικής Οικονομίας, ήτοι η Μαρξική, η Νεοκλασική, η Κεϋνσιανή και η Σραφφαϊανή. Έτσι, η οικονομική θεωρία αναπαρίσταται ως εξελισσόμενο αντικείμενο, του οποίου οι επιμέρους πλευρές σχετίζονται με θετικό και αντιθετικό τρόπο, πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη διδασκαλία, ιστορική έρευνα, έκθεση, και προαγωγή της οικονομικής επιστήμης. Πρόκειται, ουσιαστικά, για τη διατύπωση ενός προγράμματος έρευνας στην Ιστορία της Πολιτικής Οικονομίας, το οποίο συγκροτείται μέσω ένδεκα δοκιμίων σχετικά με τη θεωρία της κατανομής του εισοδήματος, των τιμών, της επισώρευσης κεφαλαίου, της τεχνολογικής μεταβολής και του εξωτερικού εμπορίου.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
1. Προς μία Διαλεκτική Ανάπτυξη των Σχολών της Πολιτικής Οικονομίας βάσει του Συστήματος του David Ricardo
2. Η Απόδειξη της Συνοχής της Ρικαρδιανής Θεωρίας των Τιμών και της Κατανομής του Εισοδήματος από τον V.Κ. Dmitriev
3. Σχετικά με ένα 'Αίνιγμα' στο Δοκίμιο του V.Κ. Dmitriev για τη Ρικαρδιανή Θεωρία της Αξίας
4. Συνολικές Απαιτήσεις για την Παραγωγή του Ακαθάριστου Προϊόντος και Διατομεακές Διασυνδέσεις: Μία Σημείωση στη Συμβολή του V.Κ. Dmitriev στη Θεωρία των Κερδών
5. Το Σύστημα του David Ricardo: Πτωτική Τάση του Ποσοστού Κέρδους και Εξωτερικό Εμπόριο
6. Η 'Σχέση Χρηματικού Ωρομισθίου - Ποσοστού Κέρδους'
7. Το Πρόβλημα του 'Μετασχηματισμού των Εργασιακών Αξιών σε Τιμές'
8. Ελεγξιμότητα, Παρατηρησιμότητα, Κανονικότητα και το λεγόμενο Πρόβλημα του 'Μετασχηματισμού των Αξιών σε Τιμές Παραγωγής'
9. Σχετικά με την Εμπειρική Ισχύ της Εργασιακής Θεωρίας της Αξίας
10. Ο 'Νόμος της Πτωτικής Τάσης του Ποσοστού Κέρδους' του Κ. Marx: Κατανομή Εισοδήματος, Επισώρευση Κεφαλαίου και Τεχνολογική Μεταβολή στη Μακρά Περίοδο
11. Περί Εξωτερικού Εμπορίου
Add: - Upd: