Διολκός
Κατάρτιση στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-8191-39-6
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 20.85 (περ. ΦΠΑ 24%)
Ψηφιακό, DVD-ROM
Περιγραφή

Το λογισμικό "Διολκός" είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για την εκπαιδευτική παρουσίαση των αντικειμένων της κατάρτισης στη χρήση Η/Υ, με πλήρη ορολογία σε τρεις γλώσσες: Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, Ελληνικά και Αγγλικά. Έχει σχεδιαστεί με σκοπό να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βοήθημα στην προσέγγιση των κωφών και βαρήκοων ατόμων στις έννοιες που συνθέτουν τα πρώτα στάδια εκπαίδευσης στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του παραθυρικού περιβάλλοντος. Για τον σκοπό αυτό, περιλαμβάνει ένα τρίγλωσσο (ΕΝΓ-ελληνικά-αγγλικά) λεξικό όρων για τις επτά θεματικές ενότητες:

- Βασικές έννοιες της πληροφορικής
- Χρήση του Η/Υ και διαχείριση αρχείων
- Επεξεργασία κειμένου
- Υπολογιστικά φύλλα
- Βάσεις δεδομένων
- Παρουσιάσεις και
- Διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες