Διοίκηση - Management
Μια εισαγωγική προσέγγιση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6706-48-6
σοφία A.E., Θεσσαλονίκη, 12/2011
Ελληνική, Νέα
€ 43.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,002 γρ, 535 σελ.
Περιγραφή

[...] Οικονομικές συγκυρίες, κοινωνικές και πολιτισμικές ανακατατάξεις, πολιτικά γεγονότα, οικολογικές μεταβολές, επιστημονικές και τεχνολογικές πρόοδοι, είναι βασικές παράμετροι στην εξελικτική πορεία των σύγχρονων οργανώσεων. Η αναθεώρηση αξιών και κωδίκων συμπεριφοράς συνοδεύουν στις μέρες μας την ατομική πρόοδο και ευημερία, αλλά παράλληλα οδηγούν και σε εκπτώσεις στην πραγματική ποιότητα ζωής. Οι επιχειρήσεις, που η μεγαλύτερη πρόκλησή τους είναι το να λειτουργήσουν σ` ένα κόσμο του οποίου το πλαίσιο και η βάση του ανταγωνισμού βρίσκονται σε συνεχή αλλαγή, χρειάζεται να εξισορροπήσουν τους οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους τους.
Η γνώση και οι εμπειρίες που συσσωρεύονται από αυτές τις αναλύσεις, επιβεβαιώνουν ακόμη περισσότερο τη θεμελιώδη σημασία που έχει η συστηματική Διοίκηση, το Μάνατζμεντ σε κάθε ατομική ή ομαδική προσπάθεια, σε κάθε εποχή. Ιδιαίτερα σε κρίσιμες περιόδους, η ανάγκη για αποτελεσματική χρησιμοποίηση των περιορισμένων πόρων στην επιδίωξη του βέλτιστου αποτελέσματος, γίνεται επιτακτική.
Νέες προσεγγίσεις στην επιστήμη της Διοίκησης, που αναγνωρίζουν την κυρίαρχη θέση της `καινοτομίας και της τεχνολογίας`, αλλά και τον θεμελιώδη ρόλο του `ανθρώπινου παράγοντα`, αναδεικνύονται και βαθμηδόν επικρατούν. [...]
Αυτές τις νέες τάσεις και σύγχρονες θεωρίες στο ιδεολογικό και εννοιολογικό υπόβαθρο του Μάνατζμεντ, θεωρήσαμε σκόπιμο ότι έπρεπε να τις συμπεριλάβουμε και να τις τονίσουμε ιδιαίτερα [...].
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όλους τους νέους επιστήμονες, όλων των επιστημονικών πεδίων, σε όσους συμμετέχουν σε ομαδική προσπάθεια, είτε ως διοικούμενοι, είτε ως διοικούντες, και πιστεύουμε ότι εφοδιάζοντάς τους με τις βασικές γνώσεις στο Μάνατζμεντ και τις σύγχρονες προσεγγίσεις, συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός συστήματος αξιών, μιας επαγγελματικής κουλτούρας με την οποία θα στηρίξουν και θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των οικονομικών μονάδων στις οποίες θα απασχοληθούν. Η σύγχρονη και ουσιαστική εκπαίδευση και οι πολύτιμες εμπειρίες τους θα αποτελέσουν την αισιόδοξη προοπτική για την ανάκαμψη και πρόοδο της Ελληνικής κοινωνίας.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
3. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
4. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ - ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
5. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
6. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
7. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
8. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
9. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
10. ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
11. Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ