Δίκαιο εμπορικών εταιριών
Προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-047-9
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 12/2012
Ελληνική, Νέα
€ 70.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
864 σελ.
Περιγραφή

Στην έκδοση αυτού του έργου παρουσιάζεται το δίκαιο των εταιριών, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την ψήφιση του Ν 4072/2012.
Από τη μια οι προσωπικές εμπορικές εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ, Αφανής και Κοινοπραξία) σύμφωνα με τα άρθρα 249 επ. Ν 4072/21012, κι από την άλλη οι κεφαλαιουχικές εταιρίες, όπως το πλέγμα λειτουργίας έχει διαμορφωθεί από τις πρόσφατες εξελίξεις τους. Ειδικότερα για την ΑΕ μετά τον Ν 3694/2007 υπήρξε νομοθετική παραγωγή που εμπλούτισε και εκσυγχρόνισε τον ΚΝ 2190/1920, αλλά και ενσωμάτωσε κοινοτικές οδηγίες. Παράλληλα ο Ν 3853/2010 απλοποίησε τη διαδικασία σύστασης των κεφαλαιουχικών εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ). Καινοτομία της πρόσφατης νομοθεσίας αποτελεί και η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ), η οποία ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 43-120 Ν 4072/2012, καθόσον αυτός ο νέος εταιρικός τύπος στον καιρό της οικονομικής ύφεσης, που πλήττει τις ελληνικές επιχειρήσεις, μέλλεται να πρωταγωνιστήσει.
Η έκδοση του έργου για το δίκαιο των εταιριών, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρακτικό εγχειρίδιο, που απευθύνεται σε κάθε μελετητή και εφαρμοστή του εμπορικού δικαίου.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]