Δίκαιο Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
Μετά το Ν. 3853/2010: Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης εταιριών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-445-772-4
4η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 70.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
24 x 17 εκ, 804 σελ.
Περιγραφή

Η ανά χείρας έκδοση κρίθηκε αναγκαία, κυρίως για δύο λόγους: κατ` αρχή, προκειμένου να λάβει υπόψη της τις μεταβολές που επέφερε ο ν. 3853/2010 `Απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης εταιριών Υπηρεσία Μιας Στάσης`.
Με το νόμο αυτό επιδιώκεται η δραστική μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων που παρακωλύουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως μέσα από τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων. Ειδικότερα, στόχος του νέου νόμου είναι, όλες οι επιχειρήσεις που ασκούνται με τη μορφή εταιριών να ιδρύονται σε ένα βήμα και μια ημέρα, με τη θέσπιση της Υπηρεσίας Μιας Στάσης.
Με τον ίδιο νόμο προβλέπεται ακόμη η άμεση ενεργοποίηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Προς το σκοπό αυτό ο νέος νόμος, μεταξύ των άλλων, επιφέρει στο ν. 3419/2005 και τις τροποποιήσεις που κρίνει αναγκαίες, προκειμένου ο τελευταίος να εναρμονισθεί με τις διατάξεις του ν. 3853/2010 και να καταστεί το νομοθετικό πλαίσιο του Γ.Ε.ΜΗ. λειτουργικό και άμεσα εφαρμόσιμο.
Παραπέρα, η έκδοση αυτή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι σύγχρονες νομολογιακές εξελίξεις. Εξελίξεις που συνδέονται τόσο με την ερμηνεία των νέων θεσμών όσο και με τη διάπλαση του δικαίου των προσωπικών εταιριών, που κατά μεγάλο μέρος είναι νομολογιακό δίκαιο.
Από τη θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Αθηνά Σισμανίδου για την πολύτιμη βοήθεια που μου προσέφερε κατά τη σύνταξη του λημματικού ευρετηρίου και του ευρετηρίου νομικών κανόνων.
Θερμές Ευχαριστίες οφείλω ακόμη στις Εκδόσεις Σάκκουλα και στους συνεργάτες τους, που ανέλαβαν και την παρούσα έκδοση. Η ποιότητα και ταχύτητα συνδυάζονται αρμονικά σε κάθε έργο τους, όπως και στο παρόν.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
1. Έννοια και χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας
2. Άτυπες μορφές ανώνυμης εταιρίας
3. Ιστορική εξέλιξη
4. Οικονομική σημασία. Εμπλεκόμενα συμφέροντα
5. Δημοσιότητα της ανώνυμης εταιρίας
6. Σύσταση της ανώνυμης εταιρίας
7. Ανώνυμη εταιρία υπό ίδρυση
8. Ελαττωματική εταιρία
9. Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιριών στην Ελλάδα
10. Προέλευση Α.Ε. από άλλη εταιρία
11. Κρατική εποπτεία και έλεγχος
12. Μεταβολές της εταιρίας. Τροποποίηση του καταστατικού
13. Μετασχηματισμός ανώνυμης εταιρίας
14. Συγχώνευση ανώνυμων εταιριών
15. Διάσπαση ανώνυμης εταιρίας
16. Μετοχικό κεφάλαιο
17. Αύξηση κεφαλαίου
18. Μείωση κεφαλαίου
19. Απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου
20. Αποθεματικά της εταιρίας
21. Η νομική θέση του μετόχου
22. Περιεχόμενο της εταιρικής ιδιότητας
23. Λογιστική οργάνωση της ανώνυμης εταιρίας
24. Η μετοχή. Έννοια και χαρακτηριστικά
25. Ιδρυτικοί τίτλοι
26. Ομολογίες
27. Δικαιώματα μειοψηφίας
28. Διοικητικό συμβούλιο
29. Η γενική συνέλευση των μετόχων
30. Ελεγκτές
31. Λύση ανώνυμης εταιρίας
32. Εκκαθάριση της εταιρίας
33. Αναβίωση της εταιρίας
34. Ανώνυμη εταιρία με μετοχές εισηγμένες στη Χρηματαγορά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
35. Έννοια και χαρακτηριστικά. Νομοθετική ρύθμιση
36. Σύσταση Ε.Π.Ε.
37. Υπό ίδρυση - Ελαττωματική Ε.Π.Ε.
38. Εταιρικό κεφάλαιο
39. Εταιρικό μερίδιο και μερίδα συμμετοχής
40. Αποθεματικά
41. Αλλοδαπές Ε.Π.Ε.
42. Εταιρική ιδιότητα
43. Ευθύνη των εταίρων
44. Δάνεια των εταίρων προς την εταιρία
45. Απώλεια της εταιρικής ιδιότητας
46. Οργάνωση της εταιρίας
47. Λογιστική οργάνωση της εταιρίας
48. Τροποποιήσεις του καταστατικού
49. Αύξηση κεφαλαίου
50. Μείωση κεφαλαίου
51. Μετασχηματισμός Ε.Π.Ε.
52. Συγχώνευση Ε.Π.Ε.
53. Λύση της Ε.Π.Ε.
54. Εκκαθάριση της Ε.Π.Ε.
55. Αναβίωση της Ε.Π.Ε.
56. Η μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.
57. Συνδεδεμένες επιχειρήσεις
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ