Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης I.F.R.S.
Αναλυτική παρουσίαση
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-98699-0-4
Grant Thornton, Αθήνα, 1/2009
3η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 152.16 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
25 x 18 εκ, 1,805 γρ, 669 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό:
1) Διευκολύνει τους επαγγελματίες Λογιστές Ελεγκτές στην ορθή εφαρμογή των προτύπων.
2) Εκπαιδεύει νέους σπουδαστές στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
3) Παρουσιάζει και αναλύει για τους Χρήστες των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων τις εκτεταμένες πληροφορίες, οι οποίες εμπεριέχονται σε αυτές όταν είναι καταρτισμένες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν για την επίτευξη των στόχων τους.
Βασικά χαρακτηριστικά της δεύτερης έκδοσης του έργου αυτού είναι η ολοκληρωμένη περιγραφή των απαιτήσεων του κάθε προτύπου, η εφαρμογή με εκτεταμένα και ρεαλιστικά παραδείγματα των λογιστικών επιλογών που επιτρέπει το Πρότυπο και η λεπτομερής αναφορά σε όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιηθούν στις Οικονομικές Καταστάσεις και στις σημειώσεις οι οποίες τις συνοδεύουν.
Τα βασικά αυτά χαρακτηριστικά δείχνουν μια ιδιαίτερα συστηματική και επιμελή εργασία με έμφαση στη λεπτομερή ανάλυση λογιστικών θεμάτων και προβλημάτων που διαρκώς παρουσιάζονται στην πράξη, με σκοπό να υποβοηθήσουν τον επαγγελματία στην ορθή αντιμετώπισή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Δ.Π.Χ.Α.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
FRAMEWORK - ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΑΘΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
ΕΣΟΔΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΆΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ
ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Δ.Π.Χ.Α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ
ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ
(Μ.Ε.Δ. - Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α.)
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:
Βασίλης Καζάς
Αθανασία Αραμπατζή
Γιώργος Δεληγιάννης
Μανόλης Διαμαντουλάκης Σωτήρης Κωνσταντίνου
Γιώργος Παρασκευόπουλος
Κωνσταντίνος Αντωνακάκης
Νίκος Ιωάννου
Κωνσταντίνος Κουτρουλός
Μάριος Λασανιάνος
Γιάννης Λέος
Ελπίδα Λεωνίδου
Γιάννης Μακρής
Δημήτρης Μελάς
Μανόλης Μιχαλιός
Βασίλης Μονογυιός
Αθηνά Μουστάκη
Μαριλένα Μπουζούρα
Παύλος Στελλάκης
Παναγιώτης Χριστόπουλος
Ελένη Αγγελοπούλου
Σπύρος Αποστολόπουλος
Χρήστος Βαργιεμέζης
Αθανασία Γερασιμοπούλου
Μαρία Δημτσούδη
Δημήτρης Δουβρής
Βασίλης Δρούλιας
Μαριάννα Ζέρβα
Κωνσταντίνος Κανακαράκης
Άννα Καταχανάκη
Μαρία Κοτίτσα
Γιώργος Νικολακόπουλος
Θανάσης Ξύνας
Δήμητρα Παγώνη
Βασιλική Παπαζησίμου
Παναγιώτης Πράνταλος
Αθηνά Χονδράκη
Μαρίνα Βαρδαλαχάκη
Γιώργος Βισβίκης
Δημήτρης Γκίκας
Παναγιώτης Ζαφείρης
Σταυρούλα Ζούνη
Λευτέρης Θεμελής
Δημήτρης Καβούκας
Νίκος Κατσιμπάρδης
Ελένη Λίτσα
Θανάσης Λουκάς
Νίκος Μακρής
Ευγενία Μαργέτη
Θανάσης Μαυρίκος
Ευαγγελία Μπαστάκη
Νίκος Μπιζίμης
Βασίλης Ξενίδης
Γιώργος Πάγκου
Γιώργος Παναγόπουλος
Δημήτρης Παντερλής
Σταύρος Σεραφειμίδης
Αγγελική Τέσκου
Δημήτρης Τσέλιος
Κατερίνα Τσινιάου
Χριστίνα Τσιρώνη
Δημήτρης Φίλης
Σοφία Χαλαρή
Παρασκευή Οικονόμου