Βασική νομοθεσία
Ενημερωμένη με τον Ν.4055/2012
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-420-479-3
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 10/2016
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 39.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
1345 σελ.
Περιγραφή

Οι σαρωτικές νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν στους βασικότερους κώδικες με τον Ν. 4055/2012 ("Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής" - ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012), αλλά και οι σημαντικές επεμβάσεις στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων με τον Ν. 4057/2012 ("Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου" - ΦΕΚ Α΄ 54/14.3.2012), κατέστησαν αναγκαία την κυκλοφορία της 2ης ενημέρωσης του έργου "Βασική Νομοθεσία".
Η έκδοση αυτή κυκλοφορεί προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου, ραγδαία εξελισσόμενου νομοθετικού περιβάλλοντος. Η συλλογή είναι δομημένη σε ένα νέο format: Πλέον οι σημαντικότεροι κώδικες, θεμελιώδεις διεθνείς συμβάσεις, καθώς και επιλεγμένα νομοθετήματα βρίσκονται αυτόνομα σε κινητά τεύχη, που περιέχονται σε ένα πολυτελές ντοσιέ. Έτσι, ο χρήστης της Βασικής Νομοθεσίας είναι απαλλαγμένος από την ανάγκη για καθημερινή μεταφορά των γνωστών πολυσέλιδων νομοθετικών κωδίκων. Το βασικό `σώμα` του έργου αποκτάται μία μόνο φορά, κατά την αρχική αγορά του προϊόντος, εν συνεχεία δε η επιβάρυνση αφορά μόνο το κόστος που αντιστοιχεί στο νομοθέτημα το οποίο υφίσταται νομοθετική μεταβολή. Η εκδοτική πλατφόρμα στην οποία βασίζεται το έργο (κινητά ντοσιέ, αυτονομία επιμέρους κωδίκων ή και τμημάτων τους κ.λπ.) σας εξασφαλίζει την δυνατότητα να ενημερώνεστε μόλις υπάρξει νομοθετική μεταβολή. Πλέον, το βασικό νομοθετικό σας βοήθημα θα ενημερώνεται χωρίς καθυστερήσεις, αμέσως μετά την ψήφιση του νέου νόμου!
Στην συλλογή περιέχονται τα ακόλουθα νομοθετήματα: το Σύνταγμα της Ελλάδας | η ΕΣΔΑ, το ΔΣΑΠΔ και τα Πρωτόκολλά τους | ο Αστικός Κώδικας (με τον Εισαγωγικό του Νόμο) | ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (με τον Εισαγωγικό του Νόμο) | ο Ποινικός Κώδικας | ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας | ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας | ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας | ο Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. | το Π.Δ. 34/1995 "περί εμπορικών μισθώσεων" | ο Ν. 2251/1994 για την "προστασία των καταναλωτών".


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2017-01-16 12:52:15