Ασκήσεις πτωχευτικού δικαίου
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-445-007-7
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 10.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
112 σελ.
Περιγραφή

Το Πτωχευτικό Δίκαιο αποκτά στις μέρες μας ολοένα και περισσότερο μεγαλύτερη σημασία όχι μόνον λόγω της κατακόρυφης ετήσιας αύξησης του αριθμού των πτωχεύσεων εντός της ημεδαπής, αλλά και εξαιτίας των τελευταίων νομοθετικών εξελίξεων τόσο σε επίπεδο Κοινότητας (βλ. Κανονισμό 1346/2000 της ΕΕ της 31ης Μαΐου 2000 «Περί των διαδικασιών Αφερεγγυότητας», όσο και σε διεθνές επίπεδο (βλ. Πρότυπο Νόμο της UNCITRAL).
Πράγματι, με βάση τα παραπάνω κοινοτικά και διεθνή νομοθετικά κείμενα δε δημιουργείται από αυτά ένα ουσιαστικό πτωχευτικό δίκαιο, που θα εφαρμόζεται ενιαία είτε σε κοινοτικό, είτε σε διεθνές επίπεδο, αλλά θεσπίζονται κανόνες σύνδεσης, οι οποίοι οδηγούν στην εφαρμογή συγκεκριμένου κάθε φορά εθνικού δικαίου.

Έτσι, το ελληνικό πτωχευτικό δίκαιο, αποξενούμενο από την εθνική του εσωστρέφεια, μπορεί ευκολότερα πλέον να εφαρμοσθεί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ ή της υφηλίου, αν ο κανόνας σύνδεσης υποδείξει αυτό ως εφαρμοστέο δίκαιο. Για τους λόγους αυτούς, ως διδάσκουσα το μάθημα του Πτωχευτικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Θράκης, αποφάσισα, για την καλύτερη εμβάθυνση του φοιτητή και γενικότερα του νομικού της πράξης στο αντικείμενο αυτό, την παρούσα έκδοση των είκοσι ασκήσεων μαζί με τις λύσεις τους.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Καθηγητή κ. Ιωάννη Γ. Σχινά, ο οποίος με την πολύτιμη καθοδήγησή του μου έδωσε την ευκαιρία να μελετήσω, να εμβαθύνω και να ασχοληθώ με ένα από τους πλέον επίκαιρους κλάδους του Εμπορικού Δικαίου.
(από τον πρόλογο του βιβλίου)