Απόστολος
Ήτοι πράξεις και επιστολαί των Αγίων Αποστόλων καθ' όλον το έτος επ' εκκλησίας αναγιγνωσκόμεναι
Εξαντλημένο
Αλόη, Αθήνα, 10/2008
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 63.60 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
25 x 18 εκ, 944 γρ, 441 σελ.
Περιγραφή

Η παρούσα έκδοσις του "Αποστόλου" προκαλεί μάλλον εις ημάς συστολήν να παραθέσωμεν σχόλια εις τον μεστόν Χάριτος λόγον των περικοπών, "υψηλόν όντα και πρεσβυτικαίς ακοαίς και διανοίαις κατάλληλον".
Ο αποστολικός λόγος, ως καρπός της Πεντηκοστής, κατά την οποίαν ο ίδιος ο Κύριος υπέδειξεν τον τρόπον της επιτεύξεως, του "καθ` ομοίωσιν", είναι ανάγκη να καταστή εις τους απανταχού ορθοδόξους οικείος και προσιτός, καθότι οφείλομεν να ζητώμεν "πρώτον την Βασιλείαν του Θεού".
Η σύγχρονος δε κοινωνία, χωλαίνουσα επ` αμφοτέραις ταις ιγνύαις εξ` αιτίας της πνευματικής νωθρότητος, χρειάζεται όσον ποτέ άλλοτε την αναγέννησιν εις την πνευματικήν ζωήν· η Εκκλησία ως άλλη μήτηρ, δια του λειτουργικού λόγου και των Μυστηρίων αυτής - ως παρεδόθησαν υπό των αγίων Αποστόλων και μεταλαμπαδεύονται δια της Ιεράς παραδόσεως - γαλουχεί, ενισχύει, θεραπεύει, ανακαινίζει και κατευθύνει εις την κατά Θεόν ομοίωσιν ημών.
Ο ανεκτίμητος ούτος πλούτος της αποστολικής σοφίας, κατακεχωρημένος καταλλήλως προς λειτουργικήν χρήσιν, συμφώνως τη θεοσόφω παραδόσει των αγίων Πατέρων, προσφέρεται ου μόνον δια το αναλόγιον, αλλά και δια πάντα πιστόν επιθυμούντα να εμβαθύνη εις τα ιερά κείμενα.
[...]
Ο Καθηγούμενος της Ιεράς και Σεβασμίας Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Αρχιμανδρίτης Εφραίμ