Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα
Θεωρία - Νομοθεσία - Υποδείγματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-272-994-6
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 6/2012
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 68.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
760 σελ.
Περιγραφή

Η έκδοση του έργου `Αποζημίωση από Τροχαία Ατυχήματα` θεωρήθηκε αναγκαία, λόγω των θεμελιωδών αλλαγών που επήλθαν μεταξύ άλλων και με το Ν 3746/2009 στον βασικό νόμο του δικαίου της ασφάλισης αυτοκινήτων (Ν 489/1976), αλλά και των επίσης πολύ σημαντικών τροποποιήσεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τους Ν 3900/2010 και Ν 4055/2012, που έχουν σχέση με το δίκαιο των αυτοκινήτων.
Το έργο `Αποζημίωση από Τροχαία Ατυχήματα` περιέχει θεωρία κατανεμημένη σε ενότητες, πλήρως ενημερωμένη σύμφωνα και με τους παραπάνω νόμους και εμπλουτισμένη με την διαμορφωθείσα μέχρι και πρόσφατα νομολογία.
Σε κάθε ενότητα του έργου `Αποζημίωση από Τροχαία Ατυχήματα` προτάσσεται εκτενής βιβλιογραφία-αρθρογραφία.
Το παράρτημα νομοθεσίας του έργου `Αποζημίωση από Τροχαία Ατυχήματα` περιέχει τον βασικό Ν ΓΠΝ/1911, το ΠΔ 237/1986 `κωδικοποίηση του Ν 489/1976`, (ενημερωμένο μέχρι και το Ν 3746/2009), το Ν 2496/1997 και τις πολύ πρόσφατες Αποφ.3/2011 `Σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης-αποζημίωση για αστική ευθύνη από τη χρήση αυτοκινήτων` και ΥΑ 2500/15/135/19-9-2011 `Διαπίστωση χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών και φαρμάκων από οδηγούς κατά την οδήγηση οχημάτων κ.λπ.`, προσφέροντας στον χρήστη του έργου `Αποζημίωση από Τροχαία Ατυχήματα` κάθε απαραίτητη πληροφορία, με σκοπό την κατά τον πληρέστερο τρόπο ενημέρωσή του.
Το βιβλίο περιέχει επίσης αντιπροσωπευτικά υποδείγματα δικογράφων, που καλύπτουν τα σχετικά με την Αποζημίωση από Τροχαία Ατυχήματα θέματα, ενώ όπου κρίνεται απαραίτητο, παρατίθενται σχετικές επισημάνσεις.
Το έργο `Αποζημίωση από Τροχαία Ατυχήματα` συμπληρώνεται με τη διαγραμματική απεικόνιση της διαδικασίας του άρθρου 681 Α ΚΠολΔ, η οποία παρέχει με κάθε λεπτομέρεια τις απαιτούμενες πληροφορίες σε όποιον απευθύνεται στα δικαστήρια διεκδικώντας αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα.
Στο τέλος του έργου `Αποζημίωση από Τροχαία Ατυχήματα` παρατίθεται αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο προσφέρει εύκολη και γρήγορη αναζήτηση, κατευθύνοντας τον ερευνητή, ώστε να βρίσκει άμεσα κάθε ειδική πληροφορία που χρειάζεται.
Το όλο πόνημα αποτελεί ένα χρηστικό και λειτουργικό βοήθημα που προσφέρει πληρέστατη ενημέρωση σε όποιον ασχολείται με υποθέσεις σχετικές με την Αποζημίωση από Τροχαία Ατυχήματα.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
[1] Ευθύνη κατά το Ν ΓΝ/1911
[2] Ευθύνη από αδικοπραξία γενικά - Ευθύνη κατά την ΑΚ 914
[3] Συντρέχον πταίσμα
[4] Ευθύνη του προστήσαντος (ΑΚ 922)
[5] Ευθύνη του εποπτεύοντος (ΑΚ 923)
[6] Ευθύνη του Δημοσίου προς αποζημίωση (ΕισΝΑΚ 105)
[7] Ευθύνη περισσοτέρων προσώπων (ΑΚ 926, 927)
[8] Περιεχόμενο και έκταση αποζημίωσης
[9] Ζημία πραγμάτων
[10] Ζημία εξαιτίας της θανάτωσης προσώπου (ΑΚ 928)
[11] Ζημία εξαιτίας βλάβης του σώματος ή της υγείας (ΑΚ 929)
[12] Τρόπος καταβολής της αποζημιώσεως σε περίπτωση θανατώσεως προσώπου ή βλάβης του σώματος ή της υγείας
[13] Μεταβίβαση της αξίωσης του παθόντος στο ΙΚΑ ή σε αλλοδαπό φορέα κοινωνικής ασφάλισης
[14] Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης
[15] Παραγραφή της αξίωσης από αδικοπραξία
[16] Ευθύνη ασφαλιστή από την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου
[17] Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου
[18] Διεθνής Ασφάλιση
[19] Διαδικασία άρθρου 681Α ΚΠολΔ
[20] Θέματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ν ΓΝ/1911 της 4/5 Δεκεμβρίου 1911
Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης ['Αρθρα 1-14]
ΠΔ 237/1986
Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν 489/1976 (ΦΕΚ Α' 331/76) 'περί υποχρεωτικής Ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αστικής ευθύνης' ['Αρθρα 1-37α]
Ν 2496/1997
Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις ['Αρθρα 1-33]
ΤτΕ/ΑπΕΠΑΘ 3/2011 (Συνεδρ 3/26.1.2011, Θέμα 5)
Διαδικασία διακανονισμού και καταβολής στους δικαιούχους αποζημίωσης από σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης από τη χρήση αυτοκινήτων και συναφείς οργανωτικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Απόφαση Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Προστασίας του Πολίτη Αριθμ. 2500/15/135-ί
Διαπίστωση χρήσης οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών και φαρμάκων από οδηγούς κατά την οδήγηση οχημάτων, καθώς και από πεζούς που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
Διαφορών για ζημίες από αυτοκίνητο, καθώς και από τη σύμβαση της ασφάλισής του