Αλληλογραφία Θεόφιλου Καΐρη
Επιστολαί Ευανθίας Καΐρη 1814-1866
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7709-03-5
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 20.10 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 668 γρ., 320 σελ.
τ. 2
Περιγραφή

Το δέυτερον μέρος της "Αλληλογραφίας Θεόφιλου Καΐρη" περιλαμβάνει τας υπερδιακοσίας διασωθείσας επιστολάς της Ευανθίας Καΐρη.
Η αλληλογραφία της Ευανθίας Καΐρη δεν έχει ιδίαν ανεξάρτητον υπόστασιν. Είναι, όπως και η ζωή της, στενώτατα συνδεδεμένη προς τον αδελφόν της Θεόφιλον και εις το έργον και τας περιπέτειας του οποίου επί το πολύ περιστρέφεται. Εκ των σωζόμενων επιστολών της άνω των δύο τρίτων απευθύνοντι προς τον αδελφόν της. Άλλως ο αριθμός των αποδεκτών παρουσιάζεται απογοητευτικώς χαμηλός, μη υπερβαίνων τους δεκαπέντε. Αλλά και εκ τούτων οι ημίσεις σχεδόν είναι πρόσωπα του άμεσου οικογενειακού της περιβάλλοντος. Εκ του γεγονότος τούτο πιστοποιείται πόσον περιωρισμέναι ήσαν πάντοτε αι σχέσεις και αι επαφαί της Ευανθίας προς άλλα πρόσωπα φιλικά.[...]
(από την εισαγωγή του βιβλίου)


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00