Αθήνα - Μόναχο
Εξαντλημένο
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γερμανική
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 18 εκ, 209 γρ, 78 σελ.
Περιγραφή

Το Μουσείον της πόλεως των Αθηνών φιλοδοξεί να παρουσιάση όσον το δυνατόν πληρέστερον την νεωτέραν ιστορίαν της πόλεως των Αθηνών από της Φραγκοκρατίας και εντεύθεν και να συμβάλη εις την διάσωσιν όλων των ιστορικών και καλλιτεχνικών λειψάνων αυτής της περιόδου. Είναι έργον ιδιαιτέρως δύσκολον να δώση κανείς κατά τρόπον παραστατικόν και επιστημονικώς εξηκριβωμένον την ιστορίαν ενός λαού, ο οποίος επέτυχε με συνεχείς αγώνας, μετά από μακραίωνην δουλείαν, να κερδίση την ελευθερίαν του και να δημιουργήση εν νέον κράτος συμφώνως προς τα πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών του 19ου αιώνος, εποχήν της δημιουργίας της Νεωτέρας Ελλάδος. [...]

(από τον πρόλογο του Λάμπρου Ευταξία)

Add: - Upd: 2021-03-17 18:28:47