4 Κώδικες συν 28
ΑΚ, ΚΠολ, ΠΚ, ΚΠΔ
Επιμέλεια: Καρατζά, Λίλα Χ.
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-272-870-3
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 10/2011
33η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 50.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
2208 σελ.
Περιγραφή

Η 33η έκδοση των "4 Κωδίκων + 28" περιλαμβάνει 33 βασικούς νόμους, πλήρως ενημερωμένους και κωδικοποιημένους μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2011. Στην παρούσα έκδοση των "4 Κωδίκων + 28" έχουν περιληφθεί πολυάριθμες και σημαντικές αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίες επήλθαν με το Ν 3994/2011 (ΦΕΚ Α΄ 165/25.7.2011), για τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης. Επίσης η έκδοση έχει ενημερωθεί με τροποποιήσεις πολύ πρόσφατων νόμων, όπως με το ΠΔ 86/2011 (ΦΕΚ Α΄ 208/20.9.2011), που τροποποιεί το κεφάλαιο των συγχωνεύσεων στον ΚΝ 2190/1920 για τις ΑΕ και το Ν 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.9.2011), που τροποποιεί τον Πτωχευτικό Κώδικα.

Ειδικότερα, οι "4 Κωδίκες + 28" περιλαμβάνουν τις εξής ενότητες:

α) Αστικό Δίκαιο [Αστικός Κώδικας, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας],
β) Ποινικό Δίκαιο [Ποινικός Κώδικας, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ναρκωτικά],
γ) Δημόσιο Δίκαιο [Σύνταγμα, Συμβούλιο της Επικρατείας (ΠΔ 18/1989), Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν 2717/1999), Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690/1999), Ν 1406/1983 για τις Διαφορές ουσίας, Ν 702/1977 για τις Ακυρωτικές διαφορές και Διαφορές Kοινωνικής Aσφάλισης, ΚΕΔΕ],
δ) Ευρωπαϊκό Δίκαιο [τη Συνθήκη της Λισαβόνας (δηλ. τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου],
ε) Εμπορικό Δίκαιο [Γενικό Μέρος Εμπορικού Δικαίου (Εμπορικός Νόμος, ΒΔ του 1835 για τις Εμπορικές πράξεις), Βιομηχανική ιδιοκτησία (Ν 1733/1987 για την Ευρεσιτεχνία, Ν 2239/1994 για τα Σήματα, Ν 146/1914 για τον Αθέμιτο Ανταγωνισμό, Ν 3959/2011 για τον Ελεύθερο Ανταγωνισμό), Προστασία Καταναλωτή, Εταιρίες (ΚΝ 2190/1920 για τις ΑΕ, Ν 3190/1955 για τις ΕΠΕ), Αξιόγραφα (Ν 5325/1932 για τη Συναλλαγματική, ΝΔ του 1923 για τα Αξιόγραφα, Ν 5960/1933 για την Επιταγή), Ασφαλιστικό Δίκαιο (Ν 2496/1997 για την Ιδιωτική Ασφάλιση, ΠΔ 237/1986 για την Ασφάλιση οχημάτων, ΝΔ 400/1970 για τις Aσφαλιστικές επιχειρήσεις), Πτωχευτικό Δίκαιο, Εμπορικές Μισθώσεις].

Οι "4 Κώδικες + 28" περιέχουν αναλυτικό ευρετήριο (91 σελ.), το οποίο παραπέμπει στα άρθρα όλων των νομοθετημάτων, όπου ο αναγνώστης μπορεί εύκολα και γρήγορα να αναζητήσει το θέμα που τον ενδιαφέρει.