Τραπεζική νομοθεσία
Νόμισμα και συνάλλαγμα: Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συμπληρωματικοί οργανισμοί: Οργάνωση και εποπτεία πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και παρεμφερών επιχειρήσεων: Τραπεζικό απόρρητο και ποινικές διατάξεις: Τραπεζικές συναλλαγές: Εμπράγματη ασφάλεια
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-272-128-5
Ελληνική, Νέα
€ 63.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
25 x 18 εκ, 796 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Η παρούσα συλλογή νομοθεσίας αποτελεί μία προσπάθεια συγκέντρωσης και ταξινόμησης του συνόλου των νομοθετικών κειμένων που αφορούν στο σύγχρονο Τραπεζικό και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, με στόχο την παρουσίαση ενός πλήρους και εύχρηστου έργου. Παρατίθενται 210 περίπου νομοθετήματα κωδικοποιημένα και ταξινομημένα κατά θεματικές ενότητες, έτσι ώστε το έργο να καταστεί προσιτό όχι μόνο στους μυημένους στο τραπεζικό δίκαιο, αλλά και σε εκείνους που καταπιάνονται για πρώτη φορά με τον ιδιαίτερο αυτό κλάδο δικαίου. Ειδικότερα, η συλλογή επιμερίζεται σε έξι κύριες θεματικές ενότητες: α) Νόμισμα και συνάλλαγμα, β) Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και συμπληρωματικοί Οργανισμοί, γ) Οργάνωση και εποπτεία πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και παρεμφερών επιχειρήσεων, δ) Τραπεζικό απόρρητο και ποινικές διατάξεις, ε) Τραπεζικές συναλλαγές και στ) Εμπράγματη ασφάλεια. Η νομοθετική ύλη ποικίλει με την παράθεση των σχετικών νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Υπουργικών Αποφάσεων, Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων και της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων, Εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και της κοινοτικής νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην αρχή κάθε θεματικής ενότητας ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εισαγωγικό σημείωμα ενημερώνει τον αναγνώστη σχετικά με την ύλη που ακολουθεί, ενώ σε αρκετά σημεία του έργου τα νομοθετήματα συνδέονται μεταξύ τους μέσω υποσημειώσεων και παραπομπών. Τέλος, το χρονολογικό, αριθμητικό και αλφαβητικό ευρετήριο νομοθετημάτων, σε συνδυασμό με τα αναλυτικά περιεχόμενα και το διάγραμμα ύλης που παρατίθενται, καθιστούν το έργο ιδιαίτερα εύχρηστο και λειτουργικό.