Το νέο δημογραφικό τοπίο του 21ου αιώνα
Εξελίξεις, επιπτώσεις, πολιτικές
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-1012-8
Ελληνική, Νέα
€ 18.71 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 506 γρ, 334 σελ.
Περιγραφή

Οι πρόσφατες πληθυσμιακές αλλαγές στις οικονομικά προηγμένες χώρες συνηγορούν σε μια σχετική σύγκλιση αναφορικά με την εξέλιξη των τριών βασικών δημογραφικών φαινομένων (γονιμότητα, θνησιμότητα και μετανάστευση). Γενικά, με την πάροδο του χρόνου, διαφαίνεται μία τάση εμφάνισης ενός, ως ένα βαθμό, νέου δημογραφικού τοπίου με βασικά χαρακτηριστικά τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα γονιμότητας και θνησιμότητας καθώς και τη διεύρυνση της σημασίας της μετανάστευσης ως παράγοντα των δημογραφικών εξελίξεων. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα έκδοση στοχεύει στην ανίχνευση των παρακάτω ερωτημάτων: α) Βρισκόμαστε στην απαρχή ενός νέου δημογραφικού τοπίου που διαγράφεται για τις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα για τις οικονομικά προηγμένες χώρες και για την Ελλάδα; β) Ποιος είναι ο ρόλος, η βαρύτητα και οι πτυχές της εισροής μεταναστών οι οποίες μπορούν να μεταβάλλουν τις διαφαινόμενες δημογραφικές τάσεις; γ) Ο προβληματισμός για τις δημογραφικές αλλαγές θα πρέπει να έχει τοπικό, εθνικό ή υπερεθνικό χαρακτήρα; δ) Σε ποιο βαθμό μια μελλοντική συρρίκνωση του μεγέθους του δυνάμει εργατικού δυναμικού μπορεί να αποβεί σημαντική για τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης; ε) Με ποιον τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε στο μέλλον ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης για ένα όλο και αυξανόμενο κομμάτι του πληθυσμού το οποίο θα αποχωρεί από την αγορά εργασίας, διαφυλάττοντας ταυτόχρονα την κοινωνικο-οικονομική συνοχή; στ) Οι προκλήσεις αυτές υπαγορεύουν την προσαρμογή της κοινωνικο-οικονομικής μας οργάνωσης σε ένα νέο δημογραφικό τοπίο ή μήπως απαιτούν διορθωτικές παρεμβάσεις καθαρά δημογραφικού χαρακτήρα;


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Κούλα ΚΑΣΙΜΑΤΗ
Προλογικό Σημείωμα
Χρήστος ΜΠΑΓΚΑΒΟΣ - Αντώνης ΜΩΥΣΙΔΗΣ
Εισαγωγή
Κωνσταντίνος ΦΩΤΑΚΗΣ
Η σημασία των δημογραφικών αλλαγών υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας
Βύρων ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ
Δημογραφικές εξελίξεις και προοπτικές στη ΝΑ Ευρώπη
Χρήστος ΜΠΑΓΚΑΒΟΣ
Ο πληθυσμός της Ελλάδας στο πρώτο μισό του 21ου αιώνα: Προοπτικές εξέλιξης και κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις
Σάββας ΡΟΜΠΟΛΗΣ - Γιώργος ΡΩΜΑΝΙΑΣ
Δημογραφικές μεταβολές και αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση
Μιχαήλ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Δημογραφικές τάσεις και εκπαίδευση
Μαρία ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ
Δημογραφικές αλλαγές και ισότητα των φύλων: Μια αντιθετική σχέση;
Κλέων Χ. ΤΣΙΜΠΟΣ
Η μεταναστευτική εισροή ως παράγοντας επιβράδυνσης της δημογραφικής γήρανσης
Δέσποινα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Δημογραφικές μεταβολές και κοινωνική συνοχή
Αφροδίτη ΤΕΠΕΡΟΓΛΟΥ
Η θέση των ηλικιωμένων ατόμων σε ένα καθεστώς συνεχούς δημογραφικής γήρανσης
Βιογραφικά Συγγραφέων