Το μέλλον της Ευρώπης και η συνοχή του ευρωπαϊκού χώρου
Η κοινωνική, πολιτική και θεσμική διάσταση της χωρικής συνοχής στην προοπτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1638-7
Ελληνική, Νέα
€ 27.56 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 829 γρ, 216 σελ.
Περιγραφή

[. . .] Η προσπάθεια, που καταβάλλουμε με την παρούσα μελέτη, αφορά στο να ορίσουμε τη σχέση του ευρωπαίου πολίτη με τον χώρο του ως κέντρο του ενδιαφέροντος της προβληματικής, που διατυπώνεται γύρω από την αναπτυξιακή διαδικασία τη δρομολογημένη από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Για το λόγο αυτόν αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην προσέγγιση του ρόλου όλων των κοινωνικών παραγόντων στο πλαίσιο της εσωτερικής λογικής των κοινοτικών αναπτυξιακών διαδικασιών. [. . .]


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]

Εισαγωγικό σημείωμα
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η ευρωπαϊκή κοινωνία και οι προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
Α. Η διαδικασία του ευρωπαϊκού μετασχηματισμού
Β. Η διαμόρφωση πρότυπης ευρωπαϊκής κοινωνικής παρέμβασης
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ομοσπονδιακή υφή της συνοχής του ευρωπαϊκού χώρου
Α. Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ομοσπονδιακή προοπτική
Β. Ποιοτική και ποσοτική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
Συμπεράσματα
Βιβλιογραφικές Πηγές
Παραρτήματα Ι (Χάρτες)
Ακαθάριστο ποσοστό καθαρής μετανάστευσης (1995-1997)
Συνοριακές περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διάταξη μεταξύ των ευρωπαϊκών αστικών περιοχών
Διαρθρωτικά Ταμεία 2000-2006: Περιοχές επιλέξιμες για τους στόχους 1 και 2
Κατά κεφαλή ΑΕΠ ανά περιφέρεια (1998)
Περιφερειακές κατηγορίες αστικών-αγροτικών χωρικών προτύπων
Ευρωπαϊκές περιφέρειες με την υψηλότερη απασχόληση στη γεωργία, τη βιομηχανία ή τις υπηρεσίες (1999)
Ποσοστά ανεργίας κατά ευρωπαϊκή περιφέρεια (1999)
Προβλεπόμενη μείωση του εργατικού δυναμικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Παραρτήματα ΙΙ (Κοινοτικά Κείμενα)
Ι. Συνθήκη Νίκαιας (2001)
ΙΙ. Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης