Το "έργον" του λογιστή ελεγκτή στο τέλος της χρήσεως (προσδιορισμός αποτελεσμάτων, σύνταξη οικονομικών καταστάσεων). Φορολογία και διάθεση των κερδών και αποθεματικών των εταιριών Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ. και των επιχειρή
Κυκλοφορεί
Βρύκους, Αθήνα, 5/2011
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 69.67 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,575 γρ, 970 σελ.
Περιγραφή

Παράλληλη - συνδυασμένη ανάλυση και ερμηνεία :

- Δικαίου των Εταιριών
- Νομοθεσίας περί φορολογίας Εισοδήματος (μέχρι το Ν.3943/ 31.03.11)
- Λογιστικών Διαφορών κατά λογαριασμό Ε.Γ.Λ.Σ.
- Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου ( Ε.Γ.Λ.Σ.)
- Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.)
- Προσδιορισμού και Φορολογίας Αποτελεσμάτων
- Σύνταξης, Ελέγχου, Δημοσιότητας και Έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων.